Přímé zahraniční investice a český podnikový sektor: možná rizika pro finanční stabilitu

Adam Geršl, Michal Hlaváček

Článek diskutuje možná rizika pro finanční stabilitu vyplývající z vlivu přímých zahraničních investic na ekonomiku. Pro analýzu byla využita podniková data z unikátní databáze Deutsche Bundesbank, která obsahuje téměř úplný vzorek německých firem investujících v ČR v letech 1996 - 2004. Pozornost byla věnována dvěma problémům: roli vnitroskupinového financování u podniků pod zahraniční kontrolou, včetně jeho možného vlivu na finanční zprostředkování v celé ekonomice, a životnímu cyklu investice jako indikátoru možného odlivu investic v budoucnosti.

Vydáno: červen 2007

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2006 (pdf, 234 kB)