Seznam jiných systémově významných institucí

ČNB je podle článku 131 směrnice CRD IV a § 12 písm. w zákona o bankách, § 8at zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9at zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinna stanovit seznam jiných systémově významných institucí (dále jen „J-SVI“) a alespoň jednou ročně tento seznam přezkoumat.

Při přezkumu seznamu J-SVI vychází plně z obecných pokynů EBA (EBA/GL/2014/10, dále jen „Pokyny“). V souladu s článkem 5 Pokynů počítá skóre pro každou relevantní instituci na nejvyšší úrovni konsolidace té části skupiny, která spadá do její jurisdikce, a to včetně dceřiných společností v jiných členských státech nebo ve třetích zemích. ČNB využívá dvě diskrece, které Pokyny nabízejí. V souladu s článkem 12 Pokynů z výpočtu vylučuje obchodníky s cennými papíry, neboť v českém finančním systému nehrají dostatečně významnou roli. V souladu s článkem 9 Pokynů zvyšuje minimální skóre pro identifikaci J- SVI ze základní úrovně (350 bazických bodů, tj. 3,5 %) na nejvyšší úroveň, kterou pokyny připouštějí (425 bazických bodů, tj. 4,25 %). Důvodem je snaha zajistit co možná nejvyšší homogenitu skupiny J-SVI.

V rámci pravidelného přezkumu provedeného v listopadu 2020 na datech k polovině roku 2020 byly při zvolené prahové hodnotě 4,25 % určeny pro rok 2021 jako J-SVI následující konsolidační celky:

Jiné systémově významné instituce Celkové skóre v %
Československá obchodní banka 22,7
Česká spořitelna 15,4
Komerční banka 14,0
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 10,4
Raiffeisenbank 4,7

Poznámka: Instituce PPF Financial Holdings a.s. byla ze seznamu J-SVI  vyňata k 28. 6. 2021. Důvodem je skutečnost, že k okamžiku platnosti nových ustanovení nařízení CRR II nenaplňuje charakteristiky podmiňující zařazení do seznamu. V případě, že v budoucnu dojde k jejich naplnění lze očekávat její opětovné zařazení na seznam J-SVI.

ČNB v tuto chvíli nepovažuje za nezbytné stanovovat z titulu zařazení mezi J-SVI dodatečný kapitálový požadavek bankám, které jsou součástí příslušných regulatorních konsolidačních celků. Banky s vysokým stupněm domácí systémové významnosti jsou povinny udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika.

Seznam jiných systémově významných institucí a sazba kapitálové rezervy J-SVI

Název konsolidačního celku Platnost pro rok 2016 Platnost pro rok 2017 Platnost pro rok 2018 Platnost pro rok 2019 Platnost pro rok 2020 Platnost pro rok 2021
Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba
Československá obchodní banka Ano - Ano - Ano - Ano - Ano - Ano -
Česká spořitelna Ano - Ano - Ano - Ano - Ano - Ano -
Komerční banka Ano - Ano - Ano - Ano - Ano - Ano -
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ano - Ano - Ano - Ano - Ano - Ano -
PPF Financial Holdings B.V. Ano  - Ano  - Ano  - Ano - Ano - Ano* -
Raiffeisenbank Ano - Ano - Ano - Ano - Ano - Ano -
Jakabovič & Tkáč Ano - Ano - Ano - Ano - Ne - Ne -

* Instituce PPF Financial Holdings a.s. byla ze seznamu J-SVI vyjmuta k 28. 6. 2021 z důvodu použitelnosti nových ustanovení nařízení CRR II.