Seznam jiných systémově významných institucí

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (dále „rezerva J-SVI“) by měla omezovat rizika spojená s potenciální destabilizací systémově významných institucí, což by mohlo mít závažné nepříznivé dopady na finanční systém a celou ekonomiku. Rezerva by měla zajistit vyšší odolnost klíčových institucí bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji ekonomiky, a umožnit tak i v takové situaci bezporuchové poskytování bankovních služeb reálné ekonomice. ČNB je povinna alespoň jednou ročně stanovit seznam J-SVI a případně i rezervu jednotlivým J-SVI.

Seznam J-SVI

ČNB stanovuje seznam J-SVI dle výše skóre systémové významnosti domácích institucí. Při stanovení skóre plně vychází z obecných pokynů EBA (EBA/GL/2014/10, dále jen „Pokyny“). V souladu s článkem 5 Pokynů počítá skóre pro každou relevantní instituci na nejvyšší úrovni konsolidace té části skupiny, která spadá do její jurisdikce, a to včetně dceřiných společností v jiných členských státech nebo ve třetích zemích. ČNB využívá dvě diskrece, které Pokyny nabízejí. V souladu s článkem 12 Pokynů z výpočtu vylučuje obchodníky s cennými papíry, neboť v českém finančním systému nehrají dostatečně významnou roli. V souladu s článkem 9 Pokynů zvyšuje minimální skóre pro identifikaci J- SVI ze základní úrovně (350 bazických bodů, tj. 3,5 %) na nejvyšší úroveň, kterou pokyny připouštějí (425 bazických bodů, tj. 4,25 %). Důvodem je snaha zajistit co možná nejvyšší homogenitu skupiny J-SVI.

V rámci posledního přezkumu provedeného v září 2022 na datech k polovině roku 2022 byly při zvolené prahové hodnotě 4,25 % určeny pro rok 2023 jako J-SVI následující konsolidační celky:

Jiné systémově významné instituce Celkové skóre v %
Československá obchodní banka 25,8
Komerční banka 17,5
Česká spořitelna 15,6
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 11,2
Raiffeisenbank 6,4
PPF Financial Holdings 5,9

Rezervy J-SVI

ČNB stanovuje z titulu zařazení mezi J-SVI dodatečný kapitálový požadavek, který jsou příslušné instituce povinné plnit na individuálním a/nebo konsolidovaném základě od 1. ledna 2023. Ke stanovení rezervy J-SVI využívá metodu intervalového přístupu (s možností úpravy dle dohledového posouzení), kdy interval skóre systémové významnosti odpovídá určité sazbě rezervy J-SVI. Maximální výše sazby rezervy J-SVI činí 3 %. V případě domácích institucí, které jsou dceřinými společnostmi zahraničních společností označených jejich domovskými dohledovými orgány jako jiné nebo globální systémově významné instituce, může být horní hranice sazby rezervy J-SVI stanovena nejvýše 1 p. b. nad úrovní sazby rezervy pro jiné, resp. globální systémově významné instituce zahraniční společnosti. Podrobnější informace k přístupu ČNB ke stanovení rezervy J-SVI uvádí tematický článek o finanční stabilitě Přístup ČNB ke stanovení kapitálové rezervy pro jiné systémově významné instituce: historie a současnost.

Tabulka – Seznam a rezervy J-SVI

Instituce Platnost pro rok 2023 Platnost pro rok 2021 (od 1. října 2021)* a rok 2022 Platnost pro rok 2021 (do 1. října 2021)* Platnost pro rok 2020 Platnost pro rok 2019
Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba Zařazen do seznamu Sazba
Československá obchodní banka Ano 2,5% Ano 2,5% Ano - Ano - Ano -
Česká spořitelna Ano 2,0% Ano 2,0% Ano - Ano - Ano -
Komerční banka Ano 2,0% Ano 2,0% Ano - Ano - Ano -
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ano 1,5% Ano 1,5% Ano - Ano - Ano -
Raiffeisenbank Ano 0,5% Ano 0,5% Ano - Ano - Ano -
PPF Financial Holdings Ano 0,5% Ne - Ne - Ano - Ano -
Jakabovič & Tkáč Ne - Ne - Ne - Ne - Ano -

* ČNB využívala pro účely omezení rizik spojených se systémovou významností bank kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika do října 2021. Od okamžiku účinnosti transpozice směrnice CRD V 1. října 2021 ČNB využívá pro tyto účely rezervu J-SVI.