Opatření obecné povahy IV/2015

ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku č. IV/2015

ze dne 3. prosince 2015

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 12f odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), § 8ac odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), a § 9ac odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), toto opatření obecné povahy:

I. Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku se podle § 12f odst. 3 zákona o bankách, § 8ac odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje ve výši 0,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

II. Banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry podle § 9aa odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni používat sazbu podle bodu I. pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy od 1. 1. 2017.

III. Ve smyslu části X bod 1 písm. b), 2, 3 a 4 zákona č. 135/2014 Sb. se ode dne 1. 1. 2016 považuje (i) toto opatření obecné povahy za opatření obecné povahy vydané podle § 12o zákona o bankách, § 8al zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ii) za obchodníka s cennými papíry podle § 9aa zákona o podnikání na kapitálovém trhu obchodník s cennými papíry podle § 9aj zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Odůvodnění

  1. Podle § 12f odst. 3 zákona o bankách, § 8ac odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví Česká národní banka sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle § 12f odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 8ac odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika (dále jen „ESRB“) a ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.
  2. Podle § 12f odst. 1 zákona o bankách, § 8ac odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je základem pro výpočet orientačního ukazatele odchylka poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu. Podle doporučení ESRB1 je za objem úvěrů považována hodnota veškerých úvěrů poskytnutých soukromému sektoru (sektor nefinančních podniků, sektor domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem), která je zvýšena o objem dluhopisů emitovaných domácím soukromým sektorem. Pro výpočet dlouhodobého trendu poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu byla použita časová řada v rozmezí let 1995 až 2015 a v souladu s doporučením ESRB Hodrickův-Prescottův filtr s parametrem vyhlazení (?) 400 000. Hodnota standardizovaného poměru poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu činila ve 2. čtvrtletí 2015 75,6 % a jeho odchylka od dlouhodobého trendu dosáhla ve 2. čtvrtletí 2015 výše 3,1 procentního bodu. Tyto hodnoty by bez zohlednění dalších faktorů implikovaly nastavení referenční sazby proticyklické kapitálové rezervy podle § 12f odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 8ac odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu na hodnotu 0,5 %.
  3. Podle § 12f odst. 2 zákona o bankách, § 8ac odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9ac odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka při výpočtu orientačního ukazatele proticyklické kapitálové rezervy dále přihlíží zejména k úvěrovému cyklu a růstu objemu poskytovaných úvěrů v České republice, změnám poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu, specifikům českého národního hospodářství a doporučením vydaným ESRB.
  4. Specifické rysy české ekonomiky jsou dány omezenou délkou časové řady poměru poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu, strukturálními (necyklickými) zlomy způsobenými bankovní krizí na konci 90. let2 a existencí trendového vývoje, který je typický pro konvergující ekonomiky. Česká národní banka v reakci na doporučení ESRB prostřednictvím svých publikací (zejména Zprávy o finanční stabilitě) opakovaně zdůrazňovala, že postup výpočtu odchylky poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu uvedený v bodě 2. není pro českou ekonomiku vzhledem k jejím specifikům zcela vhodný, a není ho tak možné při rozhodování o sazbě plně zohlednit. Z tohoto důvodu při stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy upřednostňuje přístup vycházející ze širší sady ukazatelů úvěrového cyklu a přihlížející ke specifickým rysům konvergujících ekonomik.
  5. Česká národní banka v souladu s doporučením ESRB3 počítá dodatečnou odchylku poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu založenou na kratší časové řadě nezahrnující období, během nichž docházelo k odpisu špatných úvěrů (tj. až na časové řadě od roku 2004). Odchylka od takto vypočteného trendu činí ve 2. čtvrtletí 2015 -5,7 procentního bodu a implikuje nulovou sazbu proticyklické kapitálové rezervy. Tento ukazatel může charakterizovat lépe pozici české ekonomiky ve finančním cyklu než ukazatel založený na časové řadě v rozmezí let 1995 až 2015.4 Česká národní banka nicméně považuje hodnoty dodatečné odchylky pouze za hrubé a při stanovení sazby vychází z komplexního vyhodnocení situace založeného na dalších relevantních ukazatelích, které umožňují identifikovat pozici v úvěrovém cyklu a které mohou indikovat růst systémového rizika.
  6. Důležitým vodítkem pro nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy je vývoj úvěrové dynamiky. Celková situace na úvěrovém trhu v České republice je charakterizována zvýšenou aktivitou, při níž dochází ke zrychlenému růstu úvěrů ve finančním systému. Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů činilo v září 2015 v případě nefinančních podniků 10,8 %, v případě domácností pak 7 %. U nefinančních podniků tyto hodnoty výrazně převyšují desetiletý průměr, zatímco u domácností se hodnoty drží stále pod ním. Meziroční tempo růstu nových bankovních úvěrů u domácností a nefinančních podniků (měřené pomocí 3měsíčního klouzavého průměru) dosáhlo ve třetím čtvrtletí 13,8 %, resp. 4,4 %. Tyto hodnoty jsou v případě domácností výrazně nad desetiletým průměrem, v případě nefinančních podniků pouze mírně nad desetiletým průměrem. Výrazné oživení dynamiky lze vidět v největším úvěrovém segmentu, kterým jsou úvěry domácnostem zajištěné rezidenčními nemovitostmi. Objem nových úvěrů v tomto segmentu ve druhém čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 26 %. Dynamiku celkových úvěrů v sektoru nefinančních podniků zesiloval také pokračující nárůst emisí podnikových dluhopisů, který se ale ve třetím čtvrtletí 2015 zastavil.
  7. Česká národní banka při nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy přihlíží k dalším ukazatelům značícím možný růst systémového rizika. Za takové ukazatele považuje zvyšování rychlosti zadlužování soukromého sektoru v relaci s vývojem jeho příjmů, uvolňování úvěrových standardů a vývoj na trhu nemovitostí v průběhu roku 2015. Rostoucí rychlost zadlužování soukromého sektoru zvyšuje jeho zranitelnost v případě náhlých ekonomických šoků. Vyšší dynamika úvěrů domácnostem na bydlení se může odrazit v dalším růstu cen rezidenčních nemovitostí, které Česká národní banka hodnotí jako mírně nadhodnocené. Vzniká tak riziko spirály mezi růstem cen nemovitostí a růstem úvěrů sloužících k financování jejich nákupu. Rizikovým faktorem je kombinace ekonomického oživení a velmi nízkých úrokových sazeb z úvěrů, která se promítá v nárůstu investičního optimismu týkajícího se nejen rezidenčních, ale i komerčních nemovitostí. Posun české ekonomiky do expanzivnější fáze dokumentuje i souhrnný indikátor finančního cyklu kombinující výše uvedené ukazatele a zohledňující jejich vzájemnou korelaci.   
  8. Souhrnně vyhodnotila Česká národní banka ukazatele uvedené výše tak, že česká ekonomika se v rámci finančního cyklu posunula do fáze výraznějšího oživení úvěrů doprovázeného uvolňováním úvěrových standardů, při níž dochází k posilování zdrojů systémového rizika. Toto hodnocení implikuje potřebu vytváření proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka shledala tempo růstu úvěrů jako výraznější, ale ne jako evidentně nadměrné, stanovila sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 0,5 %. Pokud bude pokračovat zrychlování úvěrové dynamiky, uvolňování úvěrových standardů a růst investičního optimismu, bude ČNB připravena sazbu proticyklické rezervy dále zvyšovat.
  9. Instituce jsou povinny tuto sazbu používat ode dne 1. 1. 2017 [viz výrok II].
 

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 18. prosince 2015.

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík PhD.
viceguvernér
prof. Dr. Ing. Jan Frait 
ředitel samostatného odboru finanční stability

Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno 18. prosince 2015.


1 Recommendation of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on guidance for setting countercycli-cal buffer rates (ESRB/2014/1).

2 Propad objemu úvěrů na konci 90. let a na začátku tohoto století, který byl způsoben odepsáním špatných úvěrů z bilancí bank, výrazně ovlivnil odhad dlouhodobého trendu poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu sloužící pro výpočet orientačního ukazatele.

3 Doporučení B, odst. 1.

4 Viz srovnání indikátorů nadměrného zadlužení a akumulace rizik v Tabulce IV.3 ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015.