Opatření obecné povahy III/2017

ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku č. III/2017

ze dne 31. srpna 2017

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 12o odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), § 8al odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), a § 9al odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), toto opatření obecné povahy:

I. Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku se podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje ve výši 1,0 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

II. Banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni používat sazbu podle bodu I. pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy od 1. 10. 2018.

Odůvodnění

  1. Podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví Česká národní banka (dále jen „ČNB“) sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle § 12o odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 8al odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika (dále jen „ESRB“).
  2. Podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je základem pro výpočet orientačního ukazatele odchylka poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu. Hodnota poměru poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu v 1. čtvrtletí 2017 činila 92,5 % a příslušná odchylka od dlouhodobého trendu dosáhla 0,3 procentního bodu.1 Této hodnotě podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu odpovídá referenční sazba proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0 %. Dodatečná odchylka2, která je počítána v souladu s doporučením ESRB (část B, odst. 2) a lépe zohledňuje specifika českého hospodářství, dosáhla v 1. čtvrtletí 2017 výše 2,6 p.b. a implikuje hodnotu referenční sazby 0,25 %.
  3. Česká národní banka v reakci na doporučení ESRB prostřednictvím svých publikací (zejména Zprávy o finanční stabilitě) opakovaně zdůrazňovala, že velikost odchylek uvedených v bodě 2 nepovažuje za spolehlivé vodítko pro stanovení výše sazby. ČNB upřednostňuje přístup, který vychází z komplexního posouzení vývoje ukazatelů značící růst systémového rizika podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.3
  4. Česká ekonomika se dle vyhodnocení ČNB nadále nachází v růstové fázi finančního cyklu. I přes ohlášené zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy v minulém čtvrtletí je možné pozorovat rychlý růst úvěrů v řadě úvěrových segmentů.4 Zrychlený růst úvěrů domácnostem na bydlení se promítá do růstu cen nemovitostí, které ČNB v současné době považuje za nadhodnocené. Zavedení makroobezřetnostních opatření cílených na zmírnění rizik spojených s vývojem na trhu rezidenčních nemovitostí se v úvěrovém růstu v tomto segmentu významněji neprojevilo. Nadále tak existují podmínky pro rozvoj spirály mezi růstem cen nemovitostí a růstem úvěrů na jejich pořízení. Zvýšená dynamika u úvěrů nefinančním podnikům působícím v oblasti nemovitostí zvyšuje zranitelnost celé ekonomiky vůči nepříznivému vývoji na tomto trhu. Uvedený vývoj  poukazuje na zvýšenou úroveň systémových rizik. Toto hodnocení implikuje potřebu vytvářet proticyklickou kapitálovou rezervu pro expozice umístěné v ČR, avšak prozatím není nezbytné na aktuální vývoj reagovat zvýšením sazby proticyklické kapitálové rezervy. V souladu s tímto hodnocením jsou rovněž kvantitativní přístupy pro stanovení sazby, které vycházejí z hodnot indikátoru finančního cyklu, délky trvání expanzivní fáze finančního cyklu a z výsledků makrozátěžového testu bank.
  5. Na pokračování rychlé úvěrové dynamiky v prostředí uvolněných úvěrových standardů a zvyšování systémových rizik spojených zejména s úvěrovým financováním nákupu nemovitostí je ČNB připravena reagovat dalším zvýšením sazby proticyklické kapitálové rezervy.

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 22. září 2017.

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík PhD.
viceguvernér
prof. Dr. Ing. Jan Frait 
ředitel samostatného odboru finanční stability

Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno 22. září 2017.


1 Podle doporučení ESRB/2014/1 (Recommendation of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on guidance for setting countercyclical buffer rates) je za objem úvěrů považována hodnota veškerých úvěrů poskytnutých soukromému sektoru (sektor nefinančních podniků, sektor domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem), která je zvýšena o objem dluhopisů emitovaných domácím nefinančním soukromým sektorem. Pro výpočet dlouhodobého trendu poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu je použita časová řada za období 1. čtvrtletí 1995 až 1. čtvrtletí 2017 a Hodrickův-Prescottův filtr s parametrem vyhlazení (?) 400 000.

2 Dodatečná odchylka, nazývaná expanzivní úvěrová mezera, je vypočtena jako rozdíl mezi aktuální hodnotou poměru bankovních úvěrů k hrubé přidané hodnotě soukromého nefinančního sektoru a dosaženým minimem uvedeného poměru v posledních 8 čtvrtletích.

3 Detailní přístup České národní banky (zahrnující všechny faktory zohledňované při stanovování sazby proticyklické kapitálové rezervy) je blíže představen v tematickém článku Hájek J., Frait J. a Plašil M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v ČR, Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017.

4 Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů domácnostem na bydlení a spotřebních úvěrů v červnu 2017 dosáhlo 9,6 %, respektive 4,7 %. Objem úvěrů nefinančním podnikům v červnu 2017 meziročně vzrostl o 5,8 %.