Opatření obecné povahy I/2018

ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku č. I/2018

ze dne 8. března 2018

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 12o odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), § 8al odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“), a § 9al odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), toto opatření obecné povahy:

I. Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku se podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje ve výši 1,25 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

II. Banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni používat sazbu podle bodu I. pro účely výpočtu kombinované kapitálové rezervy od 1. 4. 2019.

Odůvodnění

  1. Podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví Česká národní banka sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, přičemž přihlíží k orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové rezervy vypočtenému podle § 12o odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 8al odst. 1 a 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 a 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k doporučením vydaným Evropskou radou pro systémová rizika (dále jen „ESRB“) a ukazatelům, které mohou značit růst systémového rizika.

  2. Podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je základem pro výpočet orientačního ukazatele odchylka poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu od dlouhodobého trendu. Hodnota poměru poskytnutých úvěrů k hrubému domácímu produktu ve 3. čtvrtletí 2017 činila 88,7 % a příslušná odchylka od dlouhodobého trendu dosáhla -1,4 procentního bodu.1 Této hodnotě podle § 12o odst. 1 zákona o bankách, § 8al odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu odpovídá referenční sazba proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) ve výši 0 %. Dodatečná odchylka2, která je počítána v souladu s doporučením ESRB (část B, odst. 2) a lépe zohledňuje specifika českého hospodářství, dosáhla ve 3. čtvrtletí 2017 výše 3,6 p.b. a implikuje hodnotu referenční sazby 0,5 %.

  3. Česká národní banka v reakci na doporučení ESRB prostřednictvím svých publikací (zejména Zprávy o finanční stabilitě) opakovaně zdůrazňovala, že velikost odchylek uvedených v bodě 2 nepovažuje za spolehlivé vodítko pro stanovení výše sazby. ČNB upřednostňuje přístup, který vychází z komplexního posouzení vývoje ukazatelů značících růst systémového rizika podle § 12o odst. 3 zákona o bankách, § 8al odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9al odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.3

  4. Česká ekonomika se dle vyhodnocení ČNB nadále nachází v růstové fázi finančního cyklu. Nadále je možné pozorovat rychlý růst úvěrů v řadě úvěrových segmentů.4 Zrychlený růst úvěrů domácnostem na bydlení se promítá do růstu cen nemovitostí, které ČNB v současné době považuje za nadhodnocené. Stále tak existují podmínky pro rozvoj spirály mezi růstem cen nemovitostí a růstem úvěrů na jejich pořízení. U nefinančních podniků se úvěrová dynamika mírně snížila, nicméně očekávaný růst poptávky po úvěrech ze strany podniků bude přispívat spíše k posílení dynamiky než k jejímu dalšímu zeslabení. Náklady na riziko jsou stále velmi nízké. Nízkých úrovní dosahuje i riziková přirážka v úrokových maržích a tvorba opravných položek v poměru k úrokovým ziskům generovaným bankovním sektorem. Uvedený vývoj poukazuje na zvýšenou úroveň systémových rizik. Toto hodnocení implikuje potřebu vytvářet proticyklickou kapitálovou rezervu pro expozice umístěné v ČR, avšak prozatím není nezbytné na aktuální vývoj reagovat zvýšením sazby proticyklické kapitálové rezervy. V souladu s tímto hodnocením jsou rovněž kvantitativní přístupy pro stanovení sazby, které vycházejí z hodnot indikátoru finančního cyklu, délky trvání expanzivní fáze finančního cyklu a z výsledků makrozátěžového testování bank.

  5. V souvislosti s výše uvedeným hodnocením se rozhodla bankovní rada ČNB stanovit sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %.5 V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, zvyšování rizik spojených s financováním nákupu nemovitostí, zesilování dalších cyklických zdrojů systémového rizika a nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru je ČNB připravena sazbu CCyB dále zvyšovat.

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 16. března 2018.

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík Ph.D.
viceguvernér
prof. Dr. Ing. Jan Frait 
ředitel sekce finanční stability

Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno 16. března 2018.


1 Podle doporučení ESRB/2014/1 (Recommendation of the European Systemic Risk Board of 18 June 2014 on guidance for setting countercyclical buffer rates) je za objem úvěrů považována hodnota veškerých úvěrů poskytnutých soukromému sektoru (sektor nefinančních podniků, sektor domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem), která je zvýšena o objem dluhopisů emitovaných domácím nefinančním soukromým sektorem. Pro výpočet dlouhodobého trendu poměru objemu poskytnutých úvěrů a hrubého domácího produktu je použita časová řada za období 1. čtvrtletí 1995 až 3. čtvrtletí 2017 a Hodrickův-Prescottův filtr s parametrem vyhlazení (?) 400 000.

2 Dodatečná odchylka, nazývaná expanzivní úvěrová mezera, je vypočtena jako rozdíl mezi aktuální hodnotou poměru bankovních úvěrů k hrubé přidané hodnotě soukromého nefinančního sektoru a dosaženým minimem uvedeného poměru v posledních 8 čtvrtletích.

3 Detailní přístup České národní banky je představen v tematickém článku Hájek J., Frait J. a Plašil M. (2017): Proticyklická kapitálová rezerva v ČR, Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017.

4 Meziroční tempo růstu bankovních úvěrů domácnostem na bydlení a spotřebních úvěrů v prosinci 2017 dosáhlo 9,0 %, respektive 4,1 %. Objem úvěrů nefinančním podnikům v prosinci 2017 meziročně vzrostl o 4,8 %.

5 Sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku ve výši 1,25 % z celkového objemu rizikové expozice jsou instituce povinny používat pro účely kombinované kapitálové rezervy již od 1. ledna 2019 na základě opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy č. IV/2017 ze dne 6. prosince 2017. V období od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 budou na základě předchozích Opatření obecné povahy používat sazbu ve výši 1,0 %. Do 30. června 2018 jsou pak povinny používat sazbu 0,5 %.