ČNB - dekádní bilance 2. čtvrtletí 2018

 v mil. Kč

  2. čtvrtletí 2018 AKTIVA 10.04.2018 20.04.2018 30.04.2018 10.05.2018 20.05.2018 31.05.2018
  1. Zlato 588 588 588 588 588 588
  2. Pohledávky vůči MMF 78 919 78 919 80 385 80 352 80 352 80 949
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 3 079 695 3 073 283 3 088 700 3 093 521 3 097 025 3 165 846
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 810 691 807 316 801 098 808 419 819 169 836 663
  3.2 Cenné papíry 1 671 430 1 682 094 1 739 748 1 758 069 1 781 972 1 813 803
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí 597 574 583 873 547 854 527 033 495 884 515 380
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku 0 10 0 0 0 10
  5. Pohledávky vůči státu 0 0 0 0 0 0
  6. Hmotný a nehmotný majetek 3 256 3 256 3 241 3 243 3 255 3 234
  7. Ostatní aktiva 22 036 21 246 29 518 29 631 29 849 24 293
  7.1 Ostatní finanční aktiva 4 279 4 279 4 322 4 322 4 322 4 431
  7.2 Oceňovací rozdíly 13 989 13 989 19 854 19 854 19 854 16 375
  7.3 Ostatní 3 768 2 978 5 342 5 455 5 673 3 487
   AKTIVA CELKEM 3 184 494 3 177 302 3 202 432 3 207 335 3 211 069 3 274 920
 
  2. čtvrtletí 2018 PASIVA 10.04.2018 20.04.2018 30.04.2018 10.05.2018 20.05.2018 31.05.2018
  1. Bankovky a mince v oběhu 583 317 590 747 589 463 593 344 595 721 590 878
  2. Závazky vůči MMF 79 436 79 436 80 908 80 876 80 876 81 486
  3. Závazky vůči zahraničí 33 143 24 128 6 903 8 318 15 368 12 254
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí 28 584 18 838 2 285 3 016 6 233 5 278
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí 4 559 5 290 4 618 5 302 9 135 6 976
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku 2 704 646 2 702 001 2 489 941 2 707 902 2 701 415 2 534 426
  4.1 Přijaté úvěry 2 559 105 2 563 400 2 354 800 2 582 399 2 563 300 2 395 100
  4.2 Povinné minimální rezervy 87 609 81 909 59 709 85 049 97 647 92 233
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám 57 932 56 692 75 432 40 454 40 468 47 093
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 6 742 3 308 222 163 2 685 3 482 175 348
   z toho Garanční systém finančního trhu 4 630 789 540 128 861 125
  6. Ostatní pasiva 5 745 7 642 4 191 5 907 6 497 6 223
  7. Rezervy 237 237 243 243 243 253
  8. Základní kapitál a rezervní fondy 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
  9. Oceňovací rozdíly 5 872 5 872 5 419 5 419 5 419 6 975
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období -183 163 -183 163 -183 163 -183 163 -183 163 -183 163
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období -52 881 -54 306 -15 036 -15 596 -16 189 48 840
   PASIVA CELKEM 3 184 494 3 177 302 3 202 432 3 207 335 3 211 069 3 274 920