Proticyklická kapitálová rezerva

Směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III zavedla do regulatorní praxe v EU proticyklickou kapitálovou rezervu jako důležitý makroobezřetnostní nástroj. Úkolem tohoto nástroje je zvýšit odolnost finančního systému vůči rizikům spojeným s chováním bankovního sektoru v průběhu finančního cyklu, zejména s výraznými výkyvy v úvěrové dynamice, které zesilují cyklické kolísání ekonomické aktivity. Pokud orgán zodpovědný za výkon makroobezřetnostní politiky usoudí, že se cyklická složka systémového rizika zvyšuje, měl by zajistit akumulaci kapitálu v bankovním sektoru tvorbou rezerv, které zvyšují jeho odolnost. Naopak v období cyklického poklesu doprovázeného zvýšeným finančním napětím a rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být vytvořená rezerva uvolňována a využita jako kapitálový polštář ke krytí ztrát. Toto krytí by mělo při udržení úvěrové nabídky bank zabránit přenosu dodatečného šoku z finančního sektoru do reálné ekonomiky. Vytváření rezervy může dílčím způsobem přispět také k omezení rychlého růstu úvěrů, zejména těch úvěrů, které mají více rizikový profil promítající se do kapitálových požadavků. To je ale pouze její možný vedlejší účinek, nikoli primární účel.

ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, přičemž k prvnímu vyhlášení došlo 1. 10. 2014. Právně závaznou se sazba proticyklické rezervy stává vydáním opatření obecné povahy. Při zvyšování sazby či ponechání sazby na stávající úrovni se zpravidla dotčeným institucím dává roční lhůta před vstupem sazby v platnost. Tuto lhůtu může ČNB ve výjimečných případech (zdůvodněných existencí vysoké úrovně systémových rizik) i zkrátit. V případě snižování sazby lze vyhlásit novou sazbu vstupující v platnost bez prodlení. ČNB je připravena razantně snížit sazbu na nulovou hodnotu (tj. rezervu vytvořenou k domácím expozicím uvolnit) např. v případě nepříznivých šoků vytvářejících riziko poruch v plynulém poskytování úvěrů do ekonomiky. ČNB může rezervu uvolňovat také postupně prostřednictvím snižování sazby, pokud dochází k útlumu finančního cyklu a snižuje se riziko nadměrného růstu úvěrů. Blíže k přístupu ČNB k proticyklické kapitálové rezervě v ČR (viz Přístup ČNB k nastavování proticyklické kapitálové rezervy (pdf, 819 kB)).

Sazba proticyklické kapitálové rezervy

  • aktuálně uplatňovaná sazba: 2,50 %

Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Datové podklady pro výpočet parametrů pro stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Sazby proticyklické rezervy v zemích EU (externí odkaz)

Materiální třetí země: Rusko a Turecko.