Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika

Směrnice CRD IV zavedla do regulatorní praxe rezervu ke krytí systémového rizika (systemic risk buffer, SyRB). Lze ji využít plošně na všechny expozice bank (plošná SyRB) v případě, že zakládají strukturální systémová rizika pro finanční stabilitu. Aktualizace směrnice CRD V rozšířila možnost využití rezervy i na sektorovou podmnožinu expozic (sektorová SyRB) a umožnila ji aplikovat i na cyklická rizika, která nemohou být pokryta pomocí proticyklické kapitálové rezervy.

Účelem SyRB je zmírnit možné nepříznivé důsledky rozpoznaných systémových rizik na finanční systém a reálnou ekonomiku. Pokud orgán zodpovědný za výkon makroobezřetnostní politiky usoudí, že jejich úroveň představuje riziko pro finanční stabilitu, uplatněním SyRB zajišťuje posílení kapitálového vybavení bankovního sektoru a zvyšuje jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Současně může dílčím způsobem přispět také k utlumení růstu či koncentrace předmětných expozic v bilancích bank, což ovšem není její primární účel.

Makroobezřetnostní orgán může volit mezi plošnou nebo sektorovou variantou SyRB podle konkrétních zdrojů systémového rizika. Sektorovou SyRB lze uplatnit na podmnožinu expozic, které mají systémový rozměr a představují tak riziko pro stabilitu bankovního sektoru. Společný rámec pro stanovení podmnožin expozic stanovují Pokyny EBA (externí odkaz). Dle nich příslušné orgány určí předmětné expozice na základě tří hlavních dimenzí a případně tří dílčích dimenzí.

Hlavní a dílčí dimenze pro určování systémových rizik podmnožin expozic:

Hlavní dimenze Dílčí dimenze
Dlužník nebo sektor protistrany Ekonomická aktivita
Druh expozice Rizikový profil
Druh zajištění Umístění zajištění

Zdroj: EBA (2020)

ČNB úroveň strukturálních systémových rizik a případné důsledky pro finanční stabilitu pravidelně vyhodnocuje. Dle analýz ČNB je domácí bankovní sektor do značné míry zranitelný vůči některým systémovým rizikům strukturálního charakteru, která souvisí primárně s vysokou mírou otevřenosti ekonomiky ČR a její značnou koncentrací v zahraničním obchodě. Dojde-li ČNB k závěru, že tato rizika významně ohrožují finanční stabilitu bankovního sektoru, je připravena stanovit sazbu SyRB. V takovém případě by ČNB byla připravena rezervu snížit či plně rozpustit, pokud dojde k materializaci či odeznívání systémových rizik, na která SyRB cílila. Impulsem materializace může být zejména výrazně nepříznivý ekonomický vývoj na globální úrovni. Rizika však mohou odeznívat i postupně v průběhu období bez materializace systémových ztrát.

ČNB v současné době neidentifikovala strukturální systémová rizika vyžadující tvorbu rezervy a plošnou ani sektorovou SyRB tak nyní neuplatňuje.


Poznámka: ČNB od 1. 11. 2014 do 1. 10. 2021 využívala plošnou SyRB (1-3 %) k omezení rizik spojených se systémovou významností bank. Po transpozicí směrnice CRD V do českého právního řádu dne 1. října 2021 však související rizika omezuje pomocí rezervy pro jiné systémově významné instituce.