Upozornění pro veřejnost k uzavírání smluv investičního životního pojištění

Česká národní banka v souvislosti s množstvím opakujících se stížností veřejnosti upozorňuje, že investiční životní pojištění (dále jen "IŽP") je zpravidla dlouhodobým pojistným produktem, který v sobě zahrnuje kombinaci životního pojištění a investování. Vedle toho jsou na pojistném trhu v současné době v nabídce také produkty IŽP, kdy se pojistná smlouva sjednává na kratší pojistnou dobu, přičemž pojistné je v těchto případech většinou hrazeno jednorázově.

Každý zájemce o uzavření IŽP (dále jen "Zájemce") by měl sám pečlivě zvážit, zda daný produkt přesně vyhovuje jeho potřebám, a to především z pohledu:

  • jeho zájmu uzavřít smlouvu životního pojištění (tzn. být pojištěn pro případ úmrtí případně dožití se určitého věku) spolu se stanovením požadované pojistné částky, která bude vyplacena v případě pojistné události,
  • jeho ochoty a schopnosti dlouhodobě platit pojistné (např. 30 a více let),
  • jeho věku, ve kterém smlouvu IŽP uzavírá, neboť IŽP uzavřené na delší období v pozdějším věku s sebou ponese dlouhodobý finanční závazek často zasahující i do postproduktivního období (tedy zpravidla věku nad 60 let),
  • možné dostupnosti již vložených finančních prostředků v budoucnosti (tzn. být si vědom toho, že s vloženými finančními prostředky nebude možné v průběhu trvání pojistné smlouvy zcela volně disponovat bez finančních ztrát),
  • jeho zájmu o zhodnocování finančních prostředků a jeho přístupu k rizikům spojeným s investováním, tj. uvědomit si, že se nejedná o spořící produkt, že finanční rizika, resp. riziko případných ztrát z investice nenese pojišťovna, ale pojistník, zjistit si proto způsob, jakým budou finanční prostředky v rámci sjednávaného IŽP investovány a rizikovost investice porovnat s vlastním vztahem k riziku.

Zájemce by si měl ve vlastním zájmu před podpisem pojistné smlouvy pečlivě přečíst veškerá smluvní ujednání včetně pojistných podmínek, seznámit se s náklady a poplatky, které jsou s pojistnou smlouvou spojeny, s možnými riziky, zejména pak riziky spojenými se samotnou investicí, a porozumět všem informacím, které se týkají dané pojistné smlouvy.

Zájemce má možnost využít i modelaci jím požadované pojistné smlouvy pomocí kalkulátoru IŽP, kterou pojišťovna nabízí, a seznámit se s modelovým průběhem vývoje zaplaceného pojistného a výší odkupného v čase (tj. částkou, kterou obdrží v případě, že IŽP ukončí dříve, než je v pojistné smlouvě uvedeno). V takovém případě si však musí být vědom toho, že pojišťovnou nabízené kalkulace jsou pouze modelové a nikoli právně závazné (ukazují pouze jeden z možných průběhů pojištění a vychází z očekávaného zhodnocení investice, kterého nemusí být ve skutečnosti dosaženo).

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností by si Zájemce ještě před podpisem pojistné smlouvy měl aktivně vyžádat od pojišťovacího zprostředkovatele či pojišťovny poskytnutí vysvětlení a případně doplňujících informací, a to ideálně v písemné formě. ČNB Zájemcům doporučuje, aby příslušnou smlouvu uzavírali vždy až po důkladném zvážení všech získaných informací, pečlivém prostudování předložené a vyžádané dokumentace a aspektů fungování nabízeného produktu.