Upozornění pro veřejnost k povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Česká národní banka (ČNB) se v souvislosti s šetřenými podněty veřejnosti často setkává s mylnou interpretací ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) o existenci domnělé „ochranné lhůty“ 14 dnů po zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, lidově označovaného jako „povinné ručení", během níž může být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích bez pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění“).

ČNB proto upozorňuje veřejnost, že podle § 1 odst. 2 Zákona může provozovat vozidlo na veřejné pozemní komunikaci1 za pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle Zákona, nestanoví-li Zákon jinak. Povinnost pojištění platí i po dobu, kdy je vozidlo pouze ponecháno na veřejné pozemní komunikaci.

Lhůta 14 dnů podle § 15 odst. 5 Zákona je lhůtou pořádkovou a běžící ode dne zániku pojištění. Během této lhůty je vlastník vozidla povinen pojištění obnovit nebo dočasně vyřadit z registru silničních vozidel. S tímto evidenčním úkonem je spojena povinnost odevzdání vydaných tabulek s registrační značkou vozidla a osvědčení o registraci vozidla, u starších vozidel osvědčení o technickém průkazu vozidla. Daná lhůta 14 dnů má tedy umožnit vlastníku vozidla splnit po zániku pojištění během této doby stanovenou povinnost pojištění obnovit nebo provést evidenční úkon, nijak však nemění základní povinnost stanovenou Zákonem2, tedy že provozovat vozidlo na pozemní komunikaci je oprávněn pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěna. Stanovená lhůta tak nepředstavuje žádnou „ochrannou“ lhůtu, po kterou by bylo možno vozidlo provozovat nebo ponechat na veřejné komunikaci bez existence pojištění (např. v souvislosti s převodem vlastnického práva k vozidlu z původního na nového vlastníka). I v době do provedení uvedeného evidenčního úkonu musí být pojištění účinné. V opačném případě vozidlo nesmí být ani provozováno ani ponecháno na pozemní komunikaci.3

Pokud by bylo vozidlo provozováno (nebo ponecháno na pozemní komunikaci) bez pojištění, pak je vlastník vozidla povinen uhradit České kanceláři pojistitelů (ČKP) příspěvek do garančního fondu za nepojištěné období4, a v případě, že v nepojištěném období dojde k pojistné události, je též povinen nahradit ČKP to, co za něho plnila z garančního fondu5. V případě, kdy je provozovatel vozidla odlišný od jeho vlastníka, odpovídá provozovatel vozidla spolu s jeho vlastníkem za úhradu tohoto příspěvku i za pohledávku ČKP v případě plnění z garančního fondu.


1 Veřejnou pozemní komunikací se rozumí dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná.

2 viz § 1 odst. 2 Zákona

3 Provozování vozidla nebo jeho ponechání na veřejné komunikaci bez povinného ručení v rozporu s § 1 odst. 2 Zákona je podle § 16 odst. 1 písm. a) Zákona přestupkem nebo v případě právnických osob podle § 16a odst. 1 písm. a) Zákona správním deliktem, k jehož projednání je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který za něj může uložit pokutu v rozmezí od 5000,-Kč do 40000,-Kč. Samostatným správním deliktem je i neodevzdání tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci, za který lze uložit pokutu od 2500,- Kč do 20000,- Kč (§ 16 odst. 1 písm. b) a § 16a odst. 1 písm. b) Zákona).

4 Příspěvek do garančního fondu hrazený podle § 24c Zákona má vždy sankční charakter a nelze jej zaměňovat s pojištěním, ze kterého vzniká pojištěnému právo, aby za něj pojistitel uhradil poškozenému způsobenou škodu v případě vzniku pojistné události; stejně tak nelze příspěvek zaměňovat s pojistným placeným za dané pojištění.

5 viz § 24 odst. 9 Zákona