Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu v souvislosti s uzavíráním úvěrové smlouvy

Česká národní banka (ČNB) upozorňuje veřejnost na to, že je při sjednávání úvěrových smluv nutné uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a žádné podstatné údaje nezamlčet. Poskytování reálných údajů má zásadní vliv na schopnost finančních institucí poskytnout zájemcům o úvěr kvalifikované finanční poradenství a zvolit takový úvěrový produkt, který odpovídá reálným možnostem zájemců, aby se minimalizovalo riziko nesplácení úvěrů a tím se předešlo zvyšování dlužné částky o sankční plnění a náklady spojené s jejím vymáháním.

ČNB veřejnost zároveň upozorňuje, že poskytnutím nepravdivých či hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy může zájemce o poskytnutí úvěru naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu podle ustanovení § 211 odst. 1 trestního zákoníku. K naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu a tedy k jeho spáchání přitom postačí, uvede-li zájemce o poskytnutí úvěru nepravdivé údaje, např. údaj o výši příjmu, již v průběhu sjednávání úvěrové smlouvy například na některém z pomocných dokumentů (např. žádosti o úvěr). Stejně tak k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu postačí zamlčení podstatných údajů, např. o dalších podstatných závazcích, jež nevyplynou z předložených výpisů z dlužnických registrů.

ČNB zároveň upozorňuje, že skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu nevyžaduje vznik škody, která by věřiteli poskytujícímu úvěr mohla vzniknout například v důsledku nesplácení úvěru, pročež k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu postačí pouze uvedení nepravdivých informací a to i v případě, kdy bude úvěr řádně splácen.

ČNB rovněž upozorňuje, že je nutné použít peněžní prostředky získané účelovým úvěrem v souladu s účelem takovéhoto úvěru, respektive v souladu se souhlasem věřitele, v opačném případě by mohlo dojít rovněž k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu, a to podle ustanovení § 211 odst. 2 trestního zákoníku.

Informace obsažené v tomto upozornění vyjadřují názor pracovníků sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky, přičemž soud může zaujmout odlišný právní názor.