Upozornění pro veřejnost na možnost pojišťoven sjednat čekací dobu

Česká národní banka (ČNB) upozorňuje veřejnost na to, že pojistné podmínky, na které odkazuje jejich pojistná smlouva, mohou vedle výluk z pojištění obsahovat i další ustanovení, která omezují právo na pojistné plnění.

Především se jedná o možnost sjednání tzv. čekací doby, tedy doby od počátku pojištění, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, jež by jinak byly pojistnými událostmi1. Bližší vymezení sjednané čekací doby (co se týče podmínek jejího vzniku a trvání2) zpravidla obsahují pojistné podmínky. Rozdíl mezi čekací dobou a výlukou z pojištění přitom zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že u výluky z pojištění nikdy nebude škodná událost pojistnou událostí, zatímco u čekací doby ano, ale až tehdy, pokud tato událost nastane po uplynutí čekací doby.

Od čekací doby, která se uplatní pro danou škodnou událost, je nutné odlišovat případy, kdy pojišťovna není povinna poskytnout pojistné plnění, protože pojištění ještě nevzniklo. Podrobnosti o vzniku, resp. počátku pojištění jsou zpravidla vymezeny v pojistných podmínkách3 s tím, že občanský zákoník v této souvislosti nevylučuje, aby pojištění vzniklo až zaplacením pojistného, resp. prvního pojistného. V praxi se proto lze setkat s tím, že pojišťovny mohou vázat vznik pojištění až na zaplacení prvního pojistného. Pokud v takovém případě dojde ke vzniku škodné události dříve, než je první pojistné zaplaceno, nejedná se o pojistnou událost a pojišťovna není povinna pojistné plnění poskytnout. Při sjednání pojištění je přitom nutné vzít v úvahu, že v případech, kdy pojistné nebude placeno v hotovosti4 a nebude mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto výslovně jinak, uplatní se na způsob placení pojistného obecná ustanovení občanského zákoníku o plnění peněžitého dluhu dlužníkem, tedy v případě bezhotovostní úhrady bude pojistné uhrazeno až připsáním na účet poskytovatele platební služby pojišťovny5. Do této doby se tedy nevztahuje na pojištěného pojistná ochrana sjednaná pojistnou smlouvou.

ČNB proto všem zájemcům o pojištění doporučuje, aby se při sjednání pojistné smlouvy ve vlastním zájmu zajímali o sjednávanou pojistnou dobu6, resp. o to, jakým okamžikem vzniká jimi uzavírané pojištění7 a v jakých případech pojišťovně v době trvání pojištění nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění, ačkoli by jinak mohlo jít o pojistnou událost s nárokem na pojistné plnění (obvykle z titulu výluky, čekací doby, nezaplacení pojistného atp.). Za tímto účelem by si každý zájemce o pojištění měl důkladně prostudovat pojistnou smlouvu a pojistné podmínky a v případě nejasností se na tyto informace pojišťovny či pojišťovacího zprostředkovatele, se kterými o uzavření pojistné smlouvy jedná, aktivně dotázat a případné písemné vyjádření si uschovat.


1 Takto byla definována čekací doba v ustanovení § 3 písm. y) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2013. I když aktuálně platný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), definici čekací doby neobsahuje, je i nadále chápána ve smyslu původní definice.

2 Určitá omezení čekací doby aktuálně vyplývají z ustanovení § 2848 občanského zákoníku, podle kterého může být ujednaná čekací doba v případě pojištění nemoci určena v trvání nanejvýš do 3 měsíců, v případě porodu, psychoterapie, zubních a ortopedických náhrad do 8 měsíců a pro případ ošetřovatelské péče do 3 let ode dne počátku pojištění. Citované ustanovení však není formulováno jako kogentní. Pro sjednání čekací doby u jiných pojištění žádná zvláštní omezení z občanského zákoníku nevyplývají.

3 Viz ustanovení § 2774 odst. 2 občanského zákoníku.

4 Způsob platby pojistného zpravidla vyplývá z pojistných podmínek a zákonných omezení. 

5 Viz ustanovení § 1957 odst. 1 občanského zákoníku.

6 Podle ustanovení § 2777 občanského zákoníku musí být pojistná doba uvedena jak v pojistné smlouvě, tak i v pojistce.

7 V případě, že pojistná smlouva neobsahuje zvláštní ujednání o době vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Je přitom možné dohodnout, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy. V takovém případě však není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže.