Upozornění pro veřejnost k možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu pojistného podvodu podle ustanovení § 210 trestního zákoníku v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy

Česká národní banka (ČNB) upozorňuje veřejnost na to, že v průběhu procesu uzavírání pojistných smluv a jejich změn je nutné vždy uvádět pouze pravdivé a nezkreslené údaje a žádné podstatné údaje nezamlčet. Podle ustanovení § 210 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku se trestného činu pojistného podvodu dopustí mimo jiné ten, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy uvede úmyslně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a to i v případě, kdy nebyla způsobena škoda, nebo nedošlo ke škodné události.

Dále je nutné upozornit, že obecně má zájemce o pojištění nebo pojištěný podle § 14 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí i v případě, že jde o změnu pojištění nebo oznamování pojistné události. Případné porušení této povinnosti může mít řadu negativních následků v soukromoprávní oblasti bez ohledu na případný trestněprávní postih podle § 210 trestního zákoníku. Může jít například o odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy, vznik povinnosti uhradit přiměřenou náhradu za vzniklé nebo zvýšené náklady šetření pojistné události, snížení pojistného plnění, a pokud bylo již vyplaceno, vznik povinnosti nahradit pojistiteli část vyplaceného pojistného plnění.

Ke spáchání trestného činu pojistného podvodu může dojít například úmyslným uvedením nepravdivého údaje o existenci vlastnického práva k vozidlu či o jeho provozování při uzavírání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení) podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboť tento údaj je pro sjednání takové pojistné smlouvy podstatný, zejména pak pro správné posouzení pojistného rizika a tedy stanovení podmínek, za nichž pojišťovna pojistnou smlouvu uzavře.

ČNB se často setkává s tím, že osoby obeslané Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) výzvou k úhradě zákonného příspěvku do garančního fondu ve svých reakcích na tuto výzvu argumentují tím, že nepojištěné vozidlo nikdy nevlastnily ani neprovozovaly. Z výsledků šetření však v řadě případů vyplyne, že v pojistné smlouvě, která předcházela či následovala po nepojištěném období, obeslané osoby výslovně prohlásily, že jsou vlastníky a provozovateli předmětného vozidla. Prohlášení o vlastnictví či provozování vozidla uvedené v pojistné smlouvě přitom může být i přes svůj deklaratorní charakter považováno v případě soudního sporu za jeden z nepřímých důkazů o osobě vlastníka či provozovatele vozidla.

ČNB v této souvislosti informuje, že ČKP při zasílání výzev k úhradě příspěvku do garančního fondu nepracuje s vlastními daty, ale vychází z údajů zjištěných pojišťovnami v jejich pojistných smlouvách a z údajů od Centrálního registru vozidel, resp. z výsledku porovnání těchto údajů, které ČKP sděluje Ministerstvo dopravy.