Upozornění pro veřejnost - Výkon dohledu nad dodržováním povinnosti jednat s odbornou péčí v souvislosti s obhospodařováním fondů kvalifikovaných investorů

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), rozlišuje investiční fondy na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Zatímco fondy kolektivního investování jsou oprávněny shromažďovat peněžní prostředky od široké veřejnosti, do fondů kvalifikovaných investorů může investovat pouze omezený okruh osob, tzv. kvalifikovaní investoři.

Obecně lze konstatovat, že se u kvalifikovaného investora předpokládá, že má odborné znalosti a zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika fondu, postačující k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která při investování do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů podstupuje.

Česká národní banka se v souladu s ustanovením § 536 zákona o investičních společnostech a investičních fondech zaměřuje při výkonu dohledu v oblasti kolektivního investování především na ochranu zájmů investorů fondů kolektivního investování a na možné zdroje systémového rizika pro řádné fungování finančního trhu. V případě fondů kvalifikovaných investorů lze vzhledem k volnému vymezení pravidel jejich činnosti a vymezení priorit dohledu v platné legislativě očekávat spíše výkon dohledu na základě případných ad hoc podnětů investorů nebo depozitáře. Soustavnější pozornost bude Česká národní banka věnovat zejména zdrojům systémového rizika při obhospodařování a administraci fondů, jako například nepřiměřenému zasahování dominantních investorů do investičního rozhodování fondů kvalifikovaných investorů.