Upozornění pro úvěrové instituce z Velké Británie působící v ČR

Česká národní banka upozorňuje zahraniční úvěrové instituce, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „zahraniční  úvěrové instituce“), že v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení, zanikne zahraničním úvěrovým institucím oprávnění k provozování své činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas). Pro tento případ byl v České republice přijat zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „zákon o BREXITU“), který po přechodnou dobu, konkrétně ode dne vystoupení do 31. 12. 2020, umožňuje zahraničním úvěrovým institucím za splnění v něm uvedených podmínek dále působit na území České republiky.

Zahraniční úvěrové instituce budou oprávněny na území České republiky vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů z uzavřených smluvních vztahů (ustanovení § 24 odst. 1 zákona o BREXITU). Zahraniční úvěrové instituce nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani měnit závazky stávající.

Česká národní banka očekává, že zahraniční úvěrové instituce budou informovat jednotlivé klienty a oprávněné osoby dotčené vystoupením Spojeného království z Evropské unie o právních důsledcích, které toto vystoupení Spojeného království z Evropské unie má na jejich práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv, a dále o krocích, které budou zahraničními úvěrovými institucemi učiněny k vypořádání pohledávek a dluhů z těchto smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou zahraniční úvěrové instituce na vyžádání České národní bance schopny doložit.

Česká národní banka závěrem upozorňuje, že v případě, že nedojde k uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie a zákon o BREXITU pozbude platnosti mj. také v části týkající se poskytování finančních služeb (§ 24), bude další působení zahraničních úvěrových institucí na území České republiky považováno za jednání v rozporu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, jestliže zahraniční úvěrové instituce neučiní kroky ke splnění požadavků na provozování své činnosti podle tohoto zákona. V takovém případě budou zahraniční úvěrové instituce vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku úvěrových institucí k datu vystoupení.

Další dílčí specifická pravidla jsou obsažena v § 13 zákona o BREXITU, týkající se oblasti stavebního spoření.