Upozornění pro finanční instituce mimo úvěrových institucí a pojišťoven z Velké Británie působící v ČR

Česká národní banka upozorňuje zahraniční finanční instituce, jiné než úvěrové instituce a pojišťovny, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „ dotčené instituce“), že v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení, zanikne těmto institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas). Pro tento případ byl v České republice přijat zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „zákon o BREXITU“), který po přechodnou dobu, konkrétně ode dne vystoupení do 31. 12. 2020, umožňuje dotčeným institucím za splnění v něm uvedených podmínek dále působit na území České republiky.

Dotčené instituce budou oprávněny na území České republiky vykonávat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů z uzavřených smluv (ustanovení § 24 odst. 1 zákona o BREXITU). Dotčené instituce nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani měnit závazky stávající.

Česká národní banka očekává, že dotčené instituce budou informovat jednotlivé klienty a oprávněné osoby dotčené vystoupením Spojeného království z Evropské unie o právních důsledcích, které toto vystoupení bude mít na jejich práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv, a dále o krocích, které budou dotčenými institucemi učiněny k vypořádání pohledávek a dluhů z těchto smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou dotčené instituce na vyžádání České národní bance schopny doložit.

Česká národní banka závěrem upozorňuje, že v případě, že nedojde k uzavření dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie a zákon o BREXITU pozbude platnosti mj. také v části týkající se poskytování finančních služeb (§ 24), bude další působení dotčených institucí na území České republiky považováno za jednání v rozporu s příslušnými sektorovými předpisy, jestliže dotčené instituce neučiní kroky ke splnění požadavků na provozování své činnosti podle tohoto zákona. V takovém případě budou dotčené instituce vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku příslušných finančních institucí k datu vystoupení.

Další dílčí specifická pravidla jsou obsažena v § 14 a § 15 zákona o BREXITU, týkající se oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření a dále v § 16 pro provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království.