Upozornění pro distributory pojistných produktů na produkty investičního životního pojištění s nestandardními nebo rizikovými prvky

Česká národní banka upozorňuje na možná rizika vzniku újmy na straně zákazníka vyplývající ze sjednání pojistného produktu investičního životního pojištění, který disponuje nestandardními nebo rizikovými prvky a nemusí tak být vhodný pro retailového zákazníka. Především se jedná o produkty s možností investování prostřednictvím vnitřních fondů pojišťovny do některých podkladových aktiv, která jsou pro retailového zákazníka složitá na pochopení (např. fondy kvalifikovaných investorů, kryptoaktiva, binární opce) a která jsou případně vystavena riziku nízké likvidity, o produkty se složitou a obtížněji pochopitelnou poplatkovou strukturou, s nestandardním způsobem stanovení pojistného či hodnoty pojistného účtu, nebo o produkty s nestandardním způsobem a frekvencí oceňování podkladových aktiv, dále o produkty předpokládající možnost záporné hodnoty podílového účtu, o produkty s netransparentní povahou garance plnění nebo o produkty umožňující poskytování úvěrů z odkupní hodnoty pojistných smluv, případně též o produkty s dalšími prvky nebo vlastnostmi složitými na pochopení.

Česká národní banka očekává, že při distribuci pojistných produktů investičního životního pojištění, které obsahují shora uvedené či jiné rizikové prvky, bude věnována zvýšená pozornost povinnosti jednat s odbornou péčí ve smyslu ustanovení § 71 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), a že zákazníkům bude v rozsahu odpovídajícím charakteristice pojistného produktu a osobě zákazníka poskytnuta rada týkající se vhodnosti sjednání daného pojistného produktu ve smyslu ustanovení § 78 ZDPZ. Při vynakládání odborné péče vůči zákazníkům je třeba klást důraz na pravdivost, úplnost, jasnost a vzájemnou souladnost informací povinně poskytovaných zákazníkům v předsmluvní a smluvní fázi, včetně informací ve sdělení klíčových informací. Dále je nutné v průběhu distribuce pojištění v souladu s požadavky na řízení produktů ve smyslu § 53 ZDPZ pečlivě vážit a ověřit distribuční strategii, zejména to, zda osobní situace zákazníka odpovídá vymezeným charakteristikám cílového trhu, zda vzhledem k povaze nestandardních nebo rizikových prvků pojistného produktu jsou získávány dostatečné informace o požadavcích, cílech a potřebách zákazníků, jejichž důsledné posouzení má vést k doporučení sjednání či nesjednání tohoto typu pojištění, a dále zda zákazník obdržel odpovídající vysvětlení dopadů sjednání takového pojištění včetně souvisejících rizik v dostatečném předstihu.