Rozhodnutí NBS o správním deliktu pojišťovny NOVIS – dočasný zákaz volně nakládat s majetkem, povinnost navýšit technické rezervy a vlastní zdroje

Česká národní banka oznamuje, že dne 14. 1. 2022 vydala Národní banka Slovenska, jakožto příslušný orgán dohledu, rozhodnutí v sankčním řízení, kterým konstatovala, že se slovenská pojišťovna NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. dopustila správního deliktu tím, že při výkonu pojišťovací činnosti nepostupovala obezřetně, způsobem, který zohledňuje rizika, kterým je vystavena a která neohrožují její finanční situaci, a nekryla kapitálový požadavek na solventnost podle právních předpisů použitelnými vlastními zdroji.

Národní banka Slovenska uložila pojišťovně v této souvislosti dočasný zákaz volného nakládání s majetkem mimo obvyklou hospodářskou činnost do 15. 3. 2022, povinnost do 15 dní navýšit technické rezervy na určitou minimální úroveň a udržovat je na této minimální úrovni do 31. 12. 2022., a povinnost do 15. 3. 2022 přepočítat solventnostní kapitálový požadavek a vlastní zdroje způsobilé jej pokrýt k 31. 12. 2021, navýšit vlastní zdroje způsobilé pokrýt solventnostní kapitálový požadavek a udržovat je v náležité výši do 31. 12. 2022. Rozhodnutí není dosud v právní moci, lze jej napadnout opravným prostředkem, uložené povinnosti jsou však vykonatelné.

Bližší informace k vydanému rozhodnutí lze nalézt na webových stránkách Národní banky Slovenska pod následujícím odkazem:
https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/vyroky-vykonatelnych-rozhodnuti/20220117-01

Případně je možné obrátit se s dotazem přímo na Národní banku Slovenska na adrese:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Rozhodnutí se vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR. Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v mezích svých kompetencí.

Toto oznámení nahrazuje Upozornění pro veřejnost ze dne 7. 2. 2022 „Rozhodnutí NBS o správním deliktu pojišťovny NOVIS – dočasný zákaz volně nakládat s majetkem“.