Předběžné opatření NBS ve vztahu k pojištovně NOVIS

V souvislosti s předběžným opatřením vydaným dne 9. 9. 2020 Národní bankou Slovenska zakazujícím slovenské pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. do splnění uložených podmínek uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění a současně jí ukládajícím investovat veškeré přijaté pojistné v souladu se závazky přijatými pojistnými smlouvami a se statuty pojistných fondů pojišťovny, o kterém Česká národní banka informovala veřejnost upozorněním ze dne 23. 9. 2020, informuje Česká národní banka veřejnost o nové tiskové zprávě Národní banky Slovenska uveřejněné na jejích webových stránkách dne 1. 2. 2021.

Obsahem tiskové zprávy je informace o naplnění podmínky předběžného opatření týkající se minimální výše investovaného pojistného z pojistných smluv investičního životního pojištění ve prospěch klienta za období od 30. 9. 2020 do 31. 12. 2020, což pojišťovnu v daném období a dále v měsíci lednu 2021 opravňovalo k uzavírání nových pojistných smluv.

Tiskovou zprávu Národní banky Slovenska lze nalézt na jejích webových stránkách pod tímto odkazem:
https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/detail-spravy/_vyjadrenie-nbs-v-suvislosti-s-predbeznym-opatrenim-vydanym-09-09-2020/bc

O bližší informace k předběžnému opatření lze požádat přímo Národní banku Slovenska na  adrese:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Předběžné opatření se vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR. Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí.