Informace pro zákazníky v souvislosti s ukončením poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry brokerjet České spořitelny, a.s.

Česká národní banka vyhodnotila rozhodnutí obchodníka s cennými papíry brokerjet České spořitelny, a.s. (dále jen „Obchodník“) ukončit ke dni 30. listopadu 2015 poskytování investičních služeb prostřednictvím elektronického obchodního rozhraní. V této souvislosti Česká národní banka uvádí, že Obchodník je oprávněn jednostranně vypovědět Komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů (dále jen „Komisionářská smlouva“), a to i bez udání důvodu. Tato skutečnost byla mezi zákazníky a Obchodníkem sjednána v čl. 5.1 Komisionářské smlouvy. Nad rámec svých zákonných a smluvních povinností Obchodník učinil zákazníkům nabídku převést bezplatně investiční nástroje k alespoň jednomu obchodníkovi s cennými papíry, který rovněž poskytuje investiční služby převážně prostřednictvím elektronického obchodního rozhraní, a sice k Saxo Bank. Méně aktivním zákazníkům nabídl možnost, aby své investiční nástroje převedli bezplatně k České spořitelně, která umožňuje zákazníkům podávání pokynů k transakcím s investičními nástroji telefonicky. Jak vyplývá z čl. 5.3 Komisionářské smlouvy, zákazníci mají také možnost ponechat své investiční nástroje na účtu u Obchodníka. Obchodník o tom podrobněji informuje na svých webových stránkách pod odkazem https://new.brokerjet.cz/mam-otazky.html v odpovědi na otázku „Co se stane, když si cenné papíry ani hotovost neodvedu?“.

Z hlediska platné právní úpravy je prominutí poplatku účtovaného zákazníkům za převod investičních nástrojů k jinému obchodníkovi s cennými papíry poskytnutím pobídky hrazené za zákazníka ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, která je obecně přípustná. Stejné povahy jsou pobídky, jejichž poskytnutí zákazníkům Obchodníka přislíbili jiní obchodníci s cennými papíry, kteří například na internetu nabízejí úplnou nebo částečnou kompenzaci poplatků za převod investičních nástrojů uhrazených Obchodníkovi zákazníkem, který si u nich založí obchodní účet a převede na něj od Obchodníka investiční nástroje.

Protože Obchodník identifikoval potenciální střet zájmů vyplývající z jeho obchodních vztahů se Saxo Bank, informuje zákazníky, kteří zvažují možnost využití nabídky bezplatného převodu investičních nástrojů k Saxo Bank, o skutečnosti, že Obchodník vykonává pro Saxo Bank činnost tzv. introducing brokera, za niž může v budoucnosti obdržet od Saxo Bank provize, které jsou odvozeny od obchodní aktivity příslušného zákazníka. Obchodník o provizích odvozených z objemu budoucích obchodů zákazníků, kteří převedou svůj majetek k Saxo Bank, informuje v dokumentu, který je dostupný na webové stránce https://new.brokerjet.cz/o-nove-technologii.html mezi ostatními vzory dokumentů týkajících se otevření účtu u Saxo Bank, pod bodem „2/ Vyplňte a podepište Dodatek k Žádosti“. Z hlediska platné právní úpravy je provize pobíraná od Saxo Bank pobídkou ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 303/2010 Sb., která je přípustná při současném splnění všech tří zde uvedených podmínek, mezi nimiž je také povinnost informovat zákazníka o existenci, povaze a výši pobídky, nebo způsobu jejího stanovení, která je plněna právě prostřednictvím výše zmiňovaného dokumentu.

Z upozornění uvedeného v závěru dokumentu dostupného z výše uvedené webové stránky přes odkaz „5/ Formulář pro převod cenných papírů a peněz ZDARMA“ vyplývá, že některé investiční nástroje nemusí být možné k Saxo Bank převést. Česká národní banka považuje za vhodné uvést, že obdobná omezení se mohou týkat i převodů investičních nástrojů k jiným obchodníkům s cennými papíry. Proto Česká národní banka doporučuje zákazníkům, aby se včas informovali o možnostech převodu každého jednotlivého investičního nástroje, který mají v držení, a nenechávali rozhodnutí o způsobu vypořádání svých pohledávek za Obchodníkem na poslední chvíli.