Informace pro zákazníky a věřitele obchodníka s cennými papíry First International Traders Dom Maklerski S.A.

Podle informace, již uveřejnil polský orgán dohledu, Komisja Nadzoru Finansowego (dále jen „KNF“)1 , na svých webových stránkách pod odkazem http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/237_posiedzenie_KNF.html, KNF na svém 237. zasedání, uskutečněném dne 21. října 2014, rozhodla o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry společnosti First International Traders Dom Maklerski S.A. (dále jen „Obchodník“). Rozhodnutí KNF o zrušení povolení je ihned vykonatelné. Na základě tohoto rozhodnutí je Obchodník povinen ukončit činnost obchodníka s cennými papíry do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 21. ledna 2015. KNF zdůraznila, že průběžně dohlíží na proces ukončení činnosti Obchodníka, zejména na vypořádání jeho závazků vůči zákazníkům.

Protože Obchodník byl oprávněn poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím své organizační složky, Česká národní banka uvádí, jaký dopad může mít výše uvedené rozhodnutí KNF na české zákazníky Obchodníka.

Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že hlavním důvodem odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo porušování obezřetnostních povinností, včetně povinností týkajících se ochrany majetku zákazníků. Důsledkem porušení těchto povinností je skutečnost, že Obchodník není schopen splnit vůči zákazníkům všechny své závazky. Z toho důvodu KNF na svém 247. zasedání uskutečněném dne 8. ledna 2015 vydala prohlášení, že Obchodník není schopen dostát svým závazkům (dále jen „Prohlášení“). Informace o Prohlášení je dostupná na webových stránkách KNF pod odkazem http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/knf_8_01_2015.html. Prohlášení představuje splnění formální podmínky pro zahájení výplaty náhrad zákazníkům Obchodníka ze zdrojů polského záručního systému, jehož správcem je společnost Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dále jen „KDPW“). V návaznosti na Prohlášení připraví Obchodník seznam zákazníků s uvedením výše náhrady u každého zákazníka a další podklady, které předá KDPW.

Základní informace o záručním systému poskytujícím náhrady zákazníkům obchodníků s cennými papíry se sídlem v Polské republice lze získat v polském zákoně o obchodování s investičními nástroji (dále jen „Zákon“), který je dostupný (a to i v anglickém jazyce) např. na stránkách KNF pod odkazem http://www.knf.gov.pl/en/Images/ustawa_o_obrocie_aktualizacja_2011_tcm81-26532.pdf (viz část 5 Protection of Investors’ Interests; Compensation Scheme). Podrobnější informace o podmínkách výplaty náhrad a postupu při uplatňování nároků na náhradu ze záručního systému jsou dostupné na webových stránkách KDPW pod odkazem http://www.kdpw.pl/en/rules/Documents/RulesCom.pdf.

Česká národní banka považuje za vhodné zdůraznit, že z čl. 140 Zákona vyplývá, že proces přípravy a schvalování podkladů k výplatě náhrad ze záručního systému může trvat i déle než šest měsíců.

Podle zjištění České národní banky mají někteří čeští zákazníci pohledávky za Obchodníkem nejen z titulu majetku svěřeného obchodníkovi s cennými papíry na základě příslušné smlouvy o poskytování investičních služeb, ale též jako vlastníci jím emitovaných dluhopisů. K tomu Česká národní banka považuje za potřebné zdůraznit, že na případné nesplnění závazků Obchodníka vyplatit jistinu a úroky z emitovaných dluhopisů se náhrady ze záručního systému obchodníků s cennými papíry nevztahují, neboť se nejedná o majetek, který nemohl být zákazníkům vydán. Případné ztráty, které zákazníci Obchodníka utrpí v důsledku toho, že jim v rámci vypořádání závazků Obchodníka mohou být vydány jím emitované dluhopisy, které bude možné zpeněžit jen za cenu nižší, než je jejich jmenovitá hodnota, náhradám ze záručního systému nepodléhají.

Z výše uvedeného důvodu by měl zákazník Obchodníka před přijetím rozhodnutí o svém dalším postupu vyhodnotit, jakého druhu jeho pohledávky za Obchodníkem jsou, tj. zda bude možné tyto pohledávky uplatnit u KDPW.


1 S organizačním uspořádáním KNF je možné se seznámit na jejích webových stránkách pod odkazem http://www.knf.gov.pl/en/About_us/KNF_Polish_Financial_Supervision_Authority/di