Informace pro veřejnost k realizaci změn smluv životního pojištění

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) informuje veřejnost, že dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmu uveřejněná ve Sbírce zákonů jako zákon č. 267/2014 Sb., která podstatně mění podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u pojistných smluv životního pojištění. Citovaná novela nově umožňuje zachovat daňové výhody (ve vztahu k uplatnění daňového odpočtu poplatníkem zaplaceného pojistného a ve vztahu k příspěvkům zaměstnavatele na životní pojištění) v případě, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. U stávajících pojistných smluv životního pojištění umožňujících průběžné mimořádné výběry finančních prostředků tedy není možné daňové výhody zachovat, aniž by došlo ke změně těchto pojistných smluv. Novela zákona o daních z příjmu přitom na úpravu pojistných smluv poskytuje časový prostor až do 31. 3. 2015.

Životní pojištění je dlouhodobým pojistným produktem, z něhož vzniká pojistníkovi povinnost hradit pojistné po řadu let. Pokud pojistník přistoupí na změnu pojistné smlouvy za účelem zachování daňových výhod, nebude již moci z pojistné smlouvy v budoucnu průběžně čerpat finanční prostředky formou mimořádných výběrů. Předčasným ukončením smlouvy se pak vystavuje riziku dodatečného zdanění a finanční ztráty, neboť předčasné ukončení životního pojištění zpravidla není výhodné. Pokud naopak na tuto změnu nepřistoupí, nebude se na jeho pojistnou smlouvu daňové zvýhodnění vztahovat. Proto je zapotřebí, aby pojistníci věnovali náležitou pozornost informacím a návrhům na změny pojistných smluv, které jim pojišťovna předkládá, jakož i přistupovali k těmto změnám s maximální opatrností, obezřetně a dostatečně zvážili důsledky svého rozhodnutí.

Novela zákona o daních z příjmu dopadá jak na pojistné smlouvy životního pojištění uzavřené podle zákona o pojistné smlouvě, tak i na ty, které se řídí aktuální právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Oba právní předpisy výslovně stanoví požadavek obligatorní písemné formy pojistné smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě navíc za součást pojistné smlouvy výslovně označuje i pojistné podmínky, které bez souhlasu pojistníka rovněž není možné měnit. Podle názoru ČNB je proto nutné, aby v případě, že pojistná smlouva (příp. pojistné podmínky, které tvoří její součást) upravuje možnost mimořádných výběrů finančních prostředků v průběhu pojištění, se změnou souhlasily obě smluvní strany. Pokud pojišťovna navrhne změnu pojistné smlouvy (příp. pojistných podmínek), je třeba, aby pojistník projevil svůj souhlas, a to obdobně jako při uzavírání pojistné smlouvy. Nečinnost pojistníka by neměla být považována za souhlas, a to ani v případě, kdy pojistník uchová dodatek jako určité potvrzení, ale neodešle ho podepsaný pojišťovně zpět nebo výslovně vůči pojišťovně neprojeví svůj nesouhlas s jeho uzavřením.  

Realizace změn pojistných smluv pouze na základě nečinnosti (mlčení) pojistníka může být zdrojem právní nejistoty na straně pojistníků i pojišťoven a budoucích sporů. S tímto byly obeznámeny jednotlivé pojišťovny i Česká asociace pojišťoven. ČNB o této problematice s pojišťovnami komunikuje bezprostředně od skončení legislativního procesu.

ČNB doporučuje pojistníkům, aby v případě, že mají zájem na zachování daňových výhod a od pojišťovny neobdrží návrh písemného dodatku ke své pojistné smlouvě nebo informaci o tom, že jim takový návrh pojišťovnou bude předložen, pojišťovnu bezodkladně kontaktovali za účelem sjednání písemného dodatku a dodatek k pojistné smlouvě po jeho podpisu prokazatelným způsobem doručili zpět pojišťovně. V případě, že pojistníci nesouhlasí se změnou pojistné smlouvy, doporučuje ČNB pojistníkům i v takovém případě pojišťovnu kontaktovat a projevit svůj nesouhlas s navrhovanou změnou.

ČNB dne 11. 11. 2014 na svých webových stránkách zveřejnila Upozornění pro veřejnost, v němž veřejnost v souvislosti se změnou v daňovém režimu informovala o tom, že předmětné změny potenciálně mohou být nepoctivými pojišťovacími zprostředkovateli využity jako záminka k doporučení předčasného ukončení pojistných smluv pojistníků, které však nemusí být výhodné pro klienty, ale naopak může být motivováno pouze finančním zájmem zprostředkovatelů. ČNB doporučuje pojistníkům, aby v souvislosti se změnami svých smluv trvali na poskytnutí úplných a srozumitelných informací týkajících se odůvodnění a důsledků navrhovaných změn a postupovali obezřetně.