Informace pro tuzemské klienty britských pojišťoven působících v ČR

Česká národní banka informuje pojistníky a oprávněné osoby, které mají uzavřeny pojistné smlouvy se zahraničními pojišťovnami poskytujícími pojištění na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „zahraniční pojišťovny“), že v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení, zanikne zahraničním pojišťovnám oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky a jejich další činnost se bude po přechodnou dobu řídit zákonem č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „zákon o BREXITU“).

Zákon o BREXITU umožňuje zahraničním pojišťovnám po přechodnou dobu, tj. ode dne vystoupení z Evropské unie do 31. 12. 2020, působit na území České republiky v omezeném rozsahu. Zahraniční pojišťovny budou oprávněny na území České republiky vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů z pojistných smluv (ustanovení § 24 odst. 1 zákona o BREXITU). Zahraniční pojišťovny nesmí uzavírat nové pojistné smlouvy ani měnit obsah těch již uzavřených. Svoji další činnost by měly směřovat k vyrovnání závazků na území České republiky, nebo k získání oprávnění k provozování pojišťovací činnosti dle požadavků zákona č. 277/2019 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

Případný zánik oprávnění zahraničních pojišťoven k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených pojistných smluv a závazky z nich vyplývající mají být smluvními stranami plněny.

V případě, že máte se zahraniční pojišťovnou uzavřenu pojistnou smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto pojistné smlouvy, je očekáváním České národní banky, že Vás zahraniční pojišťovna seznámí s právními důsledky, které má vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených pojistných smluv a rovněž s kroky, které bude zahraniční pojišťovna činit k vypořádání pohledávek a dluhů z těchto pojistných smluv.

Dohled nad dodržováním povinností zahraničními pojišťovnami na území České republiky bude, po shora vymezenou přechodnou dobu, vykonávat Česká národní banka.