Informace pro tuzemské klienty britských finančních institucí jiných než úvěrových institucí a pojišťoven působících v ČR

Česká národní banka informuje klienty a oprávněné osoby, které mají uzavřeny smlouvy se zahraničními finančními institucemi, jinými než jsou úvěrové instituce a pojišťovny, poskytujícími produkty a služby na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „ dotčené instituce“), že v případě vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, bez uzavření dohody o podmínkách vystoupení, zanikne dotčeným institucím oprávnění k provozování jejich činnosti na území České republiky a jejich další činnost se bude po přechodnou dobu řídit zákonem č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „zákon o BREXITU“).

Zákon o BREXITU umožňuje dotčeným institucím po přechodnou dobu, tj. ode dne vystoupení z Evropské unie do 31. 12. 2020, působit na území České republiky v omezeném rozsahu. Dotčené instituce budou oprávněny na území České republiky vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání pohledávek a dluhů z uzavřených smluv (ustanovení § 24 odst. 1 zákona o BREXITU). Dotčené instituce nesmí uzavírat nové smlouvy ani měnit obsah těch již uzavřených. Svoji další činnost by měly směřovat k vyrovnání závazků na území České republiky, nebo k získání oprávnění k provozování činnosti finančních institucí dle požadavků příslušných sektorových předpisů.

Případný zánik oprávnění dotčených institucí k provozování své činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených smluv a závazky z nich vyplývající mají být smluvními stranami plněny.

V případě, že máte s dotčenou institucí uzavřenu smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto smlouvy, je očekáváním České národní banky, že Vás dotčená instituce seznámí s právními důsledky, které má vystoupení Spojeného království z Evropské unie pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv a rovněž s kroky, které bude dotčená instituce činit k vypořádání pohledávek a dluhů z těchto smluv.

Dohled nad dodržováním povinností dotčenými institucemi na území České republiky bude, po shora vymezenou přechodnou dobu, vykonávat Česká národní banka.

Další dílčí specifická pravidla jsou obsažena v§ 14 a § 15 zákona o BREXITU, týkající se oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření a dále v § 16 pro provádění platební transakce s využitím platebních služeb ve Spojeném království.