Informace o závěrech dánského orgánu dohledu týkajících se postupu Saxo Bank A/S v souvislosti s událostmi na devizovém trhu dne 15. 1. 2015

Orgán dohledu nad finančním trhem v Dánsku, jímž je Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority, dále jen „DFSA“), se sídlem Aarhusgade 110, 2100 Copenhagen, Dánsko, uveřejnil svá zjištění týkající se postupu Saxo Bank A/S (dále jen „Saxo Bank“) v souvislosti s událostmi na devizovém trhu dne 15. ledna 2015, kdy po oznámení uvolnění devizového kurzu švýcarského franku vůči euru Švýcarskou národní bankou došlo ke skokovému posílení švýcarského franku vůči euru a ostatním měnám. DFSA shledal v postupu Saxo Bank dvě pochybení, za něž uložil Saxo Bank napomenutí.

Podle zjištění DFSA Saxo Bank neposkytla zákazníkům dostatečně podrobné informace týkající se pojmu „dedicated liquidity“ (dále jen „vyhrazená likvidita“), uváděného v prezentacích služeb Saxo Bank, a o omezeních týkajících se zajištění dostatečné likvidity v případě výjimečné situace na trhu. Podle názoru DFSA se zákazníci Saxo Bank na základě popisu pojmu „vyhrazená likvidita“ mohli domnívat, že Saxo Bank bude schopna vypořádat jejich transakce i v případě omezené likvidity na trhu, což však neodpovídá skutečnosti. Uvedené nedostatky v informacích poskytovaných zákazníkům mohly podle názoru DFSA ovlivnit výběr poskytovatele investičních služeb. Banka později informace týkající se pojmu „vyhrazená likvidita“ ze svých internetových stránek odstranila. Ze strany DFSA byl vysloven závěr o pochybení Saxo Bank spočívajícím v poskytování nedostatečných informací o tzv. „vyhrazené likviditě“.

Další zjištění DFSA se týká pochybení spočívajícího v informování o problémech při provádění pokynů, kdy Saxo Bank neinformovala neprodleně zákazníky, že jejich pokyny k omezení ztráty (stop-loss pokyny) nebo pokyny s limitní cenou nemohou být provedeny z důvodu nedostatku likvidity na trhu.

DFSA se dále zabývala postupem Saxo Bank při změně cen vypořádání obchodů. DFSA dospěla k závěru, že Saxo Bank v daném případě nepostupovala v rozporu s předpisy upravujícími pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek ani s povinností jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Podle názoru DFSA není samo o sobě v rozporu s povinností obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků ani ustanovení v obchodních podmínkách, které Saxo Bank opravňuje ke změně ceny vypořádání obchodu.

Posouzení jednání Saxo Bank dne 15. ledna 2015 v konkrétních případech však je v kompetenci Danish Complaint Board of Banking Services nebo soudu.

Plný text sdělení DFSA je zveřejněn na webových stránkách https://www.finanstilsynet.dk pod odkazy https://www.finanstilsynet.dk/en/Regler-og-praksis/Reaktioner/2015/Afgoerelse-paatale-saxo-bank-100715.aspx a https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Regler-og-praksis/2015/Afgoerelser-paabud-mm/Oversættelse%20af%20afgørelse_eng%20FINAL.ashx .

Pro české zákazníky, kteří se cítí být jednáním Saxo Bank dne 15. ledna 2015 poškozeni, Česká národní banka dále uvádí, že postup podání stížnosti k Danish Complaint Board of Banking Services je uveden na internetové adrese http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/en/filingacomplaint .