Konec přechodného období podle zákona č. 170/2018 Sb.

Dne 1. 6. 2021 skončilo přechodné období, v němž bylo možné podle § 122 odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPZ“), prokázat odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo čestným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle tohoto zákona.

Zároveň podle § 120 odst. 6 ZDPZ platí, že oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které vzniklo podle odstavce 4 (tj. převedením z registrace pojišťovacího agenta/makléře), zaniká, neoznámí-li tento samostatný zprostředkovatel České národní bance prostřednictvím aplikace České národní banky pro registraci subjektů do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

  1. a) předmět činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti, a to po vykonání odborné zkoušky,
  2. b) osoby, s nimiž je úzce propojen nebo které na něm mají přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, a
  3. c) osoby uvedené v § 42 odst. 1 písm. e).

 

Seznam samostatných zprostředkovatelů, kteří do 1. 6. 2021 neoznámili skutečnosti uvedené v § 120 odst. 6 ZDPZ, a proto jejich oprávnění k činnosti zaniklo (xlsx, 9 kB).