Prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu v roce 2018

Úvod

Podle ustanovení § 30b a § 32g zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele a oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele nebo ve kterém byl proveden zápis do seznamu vázaných zástupců. Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku.

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v souladu s § 30b odst. 3 a § 32g odst. 6 ZPKT uveřejňuje způsob zaplacení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce.

V případě, že jsou dotčené subjekty držiteli oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu, v němž je také stanovena povinnost uhradit poplatek za prodloužení, resp. obnovu oprávnění k činnosti, hradí se tento poplatek za každé oprávnění k činnosti zvlášť. V současnosti je takový poplatek stanoven také:

 • Zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“).
  • Do roku 2017 podléhala správnímu poplatku pouze obnova oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle ZDPS, nově bude investiční zprostředkovatel a vázaný zástupce povinen hradit samostatný správní poplatek také za oprávnění k činnosti podle ZPKT. Zánikem základního oprávnění podle ZPKT přitom zaniká rovněž oprávnění podle ZDPS. Zatímco platnost oprávnění podle ZPKT je 12 měsíců, podle ZDPS se obnovuje na 24 měsíců. To se netýká obchodníka s cennými papíry, který bude i nadále hradit pouze obnovovací poplatek podle ZDPS.
 • Zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Zvláštní ustanovení týkající se prodloužení oprávnění v roce 2018

ČNB upozorňuje, že pro rok 2018 jsou přechodnými ustanoveními čl. II bodů 11 a 12 zákona č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stanovena zvláštní pravidla, pokud jde o lhůtu pro úhradu správního poplatku. Podle těchto přechodných ustanovení podléhají povinnosti uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti investiční zprostředkovatelé a vázaní zástupci zaregistrovaní, resp. zapsaní do seznamu do 2. ledna 2018 včetně. Správní poplatek musí být uhrazen již do 3. dubna 2018, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit. Rozhodující je datum připsání správního poplatku na účet ČNB.

Podrobnější informace jsou uvedeny v odpovědi na často kladené dotazy ze dne 21. listopadu. 2017 ohledně trvání oprávnění investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce a splatnost udržovacího poplatku podle přechodných ustanovení novely ZPKT od 3. 1. 2018 a v odpovědi na často kladené dotazy ze dne 2. 1. 2018 k zániku oprávnění vázaného zástupce v souvislosti se zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného.

Přechodná ustanovení zákona tak v roce 2018 fakticky posunula obvyklou lhůtu pro úhradu správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti, která je jinak stanovena v poznámce k položce č. 65 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před skončením povolení nebo oprávnění). V souvislosti s výše uvedenými přechodným ustanovením tak ČNB upozorňuje zejména na následující důsledky neuhrazení správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti do 3. dubna 2018:

 • V případě, že investiční zprostředkovatel zaregistrovaný do 2. ledna 2018neuhradí správní poplatek za prodloužení povolení k činnosti do 3. dubna 2018 včetně, jeho povolení podle § 30b odst. 4 ZPKT zanikne k 31. prosinci 2018. Novou žádost přitom bude možné podat až po zániku dosavadního oprávnění, tj. od 1. ledna 2019. Do získání nového oprávnění k činnosti tak nebude smět vykonávat činnost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V případě investičních zprostředkovatelů přitom byly novelou č. 204/2017 Sb. zásadním způsobem rozšířeny podmínky pro udělení licence investičního zprostředkovatele podle § 30 ZPKT a rovněž prodlouženy lhůty pro rozhodnutí o žádosti v § 30a odst. 4 ZPKT, a to až na 6 měsíců ode dne podání žádosti, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami. Přijetí nové žádosti o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.
 • Pokud investičnímu zprostředkovatelizanikne jeho oprávnění podle ZPKT, zanikne rovněž jeho registrace v oblasti nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle § 74 ZDPS. Přijetí nové žádosti o tuto registraci podléhá rovněž správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.
 • V případě, že zanikne povolení k činnosti investičního zprostředkovatele, podle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT zanikne k témuž dni oprávnění k činnosti také všem jeho vázaným zástupcům. Jejich opětovný zápis bude možný až po získání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele. Zápis nového vázané zástupce podléhá správnímu poplatku ve výši 2 000 Kč, případný zápis činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podléhá dalšímu správnímu poplatku ve výši 2 000 Kč.
 • Oprávnění k činnosti vázaného zástupce by v takovém případě zaniklo i tehdy, pokud za něj již byl uhrazen správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti. Za tímto účelem ČNB investičnímu zprostředkovateli nezašle platební instrukci pro úhradu správního poplatku týkajícího se vázaných zástupců, pokud nejdříve nedojde k úhradě správního poplatku za prodloužení jeho vlastního povolení k činnosti.
 • Oprávnění, které by jinak trvalo do konce kalendářního roku 2019, by zaniklo také všem vázaným zástupcům nově zapsaným od 3. ledna 2018 včetně.

Dotčené subjekty a výše správního poplatku

Prodloužení oprávnění k činnosti se týká subjektů uvedených v následující tabulce. Výši poplatku stanoví sazebník správních poplatku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Subjekt

Právní úprava

Položka sazebníku
č. 65 bod 12

Výše poplatku

Investiční zprostředkovatel

§ 30b ZPKT

písm. f)

5 000 Kč

Vázaný zástupce podle ZPKT

§ 32g ZPKT

písm. g)

1 000 Kč

Povinnost uhradit poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti se v roce 2018 týká pouze subjektů, kterým oprávnění vzniklo před účinností novely ZPKT č. 204/2017 Sb., tj. před 3. lednem 2018 (viz výše). Na investičního zprostředkovatele a vázané zástupce, jejichž oprávnění vznikne od 3. ledna 2018 včetně, se bude tato povinnost vztahovat až v roce 2019, a to za prodloužení činnosti do konce roku 2020.

Poplatníkům bude v průběhu období pro úhradu správního poplatku, zasláno upozornění, a to na kontaktní emailovou adresu vedenou v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů zveřejněných na internetových stránkách www.cnb.cz/cnb/jerrs (ČNB doporučuje tuto adresu aktualizovat). Zastoupenému bude rovněž zaslán seznam vázaných zástupců, jejichž oprávnění dosud nebylo prodlouženo.

Způsob zaplacení správního poplatku

Způsob zaplacení správního poplatku se liší v případě investičního zprostředkovatele a vázaných zástupců.

Správní poplatek za investičního zprostředkovatele

Investiční zprostředkovatel hradí správní poplatek samostatně.

Investiční zprostředkovatel zaplatí správní poplatek za obnovení svého povolení na účet ČNB č. 289-69193891/0710Variabilním symbolem je IČO investičního zprostředkovatele.

ČNB odešle investičnímu zprostředkovateli potvrzení o zaplacení správního poplatku za prodloužení činnosti do datové schránky. ČNB upozorňuje investičního zprostředkovatele – fyzické osoby, že s účinností od novely ZPKT č. 204/2017 Sb. jsou povinny mít zřízenou datovou schránku [§ 30 odst. 2 písm. f) ZPKT]. Údaj o nové době trvání oprávnění bude vyznačen v seznamu investičních zprostředkovatelů (www.cnb.cz/cnb/jerrs).

Správní poplatek za vázané zástupce

Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce (investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry) je zastoupený. Pro vázané zástupce činí zastoupený hromadné oznámení, správní poplatek se uhradí souhrnnou platbou. Vzhledem k tomu, že podle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká společně s oprávněním k činnosti zastoupeného, bude investičnímu zprostředkovateli zaslána platební instrukce až poté, co zaplatí správní poplatek za prodloužení vlastního oprávnění k činnosti.

Zaplacení správního poplatku se uskutečňuje převodem na účet na základě platební instrukce zaslané Českou národní bankou, která obsahuje číslo účtuvariabilní symbol a částku. Částka odpovídá počtu vázaných zástupců, jejichž oprávnění má být prodlouženo, podle seznamu zaslaného zastoupeným v oznámení.

 • Oznámení
  Pro zaslání platební instrukce je nezbytné učinit oznámení, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplacené správního poplatku prodloužit. Součástí oznámení musí být seznam vázaných zástupců, za které je poplatek hrazen, s uvedením jejich identifikačních údajů. Oznámení lze učinit pouze prostřednictvím elektronické aplikace ČNB pro registraci subjektů, tj. aplikace REGIS, která je dostupná na internetových stránkáchcnb.cz/cnb/regis. Postup zaslání oznámení a úhrady správního poplatku prostřednictvím aplikace REGIS se shoduje se zápisem do seznamu vázaných zástupců.
 • Platební instrukce
  Po přijetí oznámení odešle ČNB prostřednictvím aplikace REGIS osobě, která jej učinilapotvrzenío jeho přijetí a platební instrukci.
 • Zaplacení správního poplatku
  Správní poplatek je možné zaplatit pouze na účet uvedený v platební instrukci a pouze s variabilním symbolem a ve výši uvedené v platební instrukci. V opačném případě by nebylo možné identifikovat osoby, za něž byl poplatek zaplacen a jejichž oprávnění k činnosti má být prodlouženo.
 • Potvrzení
  Po zaplacení správního poplatku Česká národní banka prostřednictvím aplikace REGIS emailem potvrdí zaplacení správního poplatku. V případě vázaných zástupců bude zastoupenému rovněž zaslán seznam osob, za něž byl správní poplatek zaplacen. Údaj o nové době trvání oprávnění bude vyznačen v seznamu investičních zprostředkovatelů (cnb.cz/cnb/jerrs).

Platbu zaslanou na jiný účet ČNB, příp. s jiným variabilním symbolem, bude možné pouze vrátit plátci k provedení opakované platby, a to na základě žádosti (platbu není možné převést na jiný účet ČNB ani dodatečně identifikovat). Správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB ani kolkovými známkami.

Lhůty pro zaplacení správního poplatku

V roce 2018 musí být správní poplatek zaplacen do 3. dubna (včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB. S ohledem na zákonné lhůty k provedení platební transakce proto ČNB upozorňuje na nutnost získat platební instrukci na základě oznámení s dostatečným předstihem. Jak bylo uvedeno výše, investiční zprostředkovatel musí nejprve zaplatit správní poplatek za prodloužení vlastního povolení k činnosti a až následně za své vázané zástupce.

Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

V případě neuhrazení správního poplatku v uvedeném termínu povolení nebo oprávnění k činnosti ze zákona zanikne k 31. 12. 2018 a dotyčný subjekt bude muset požádat o nové oprávnění k činnosti opětovně. Zánikem oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele zaniká rovněž oprávnění k činnosti všem jeho vázaným zástupcům.

Platby uhrazené po 3. dubnu 2018 vrátí ČNB plátci na základě žádosti.

Neprodloužení oprávnění k činnosti

Jak bylo uvedeno výše, povolení investičního zprostředkovatele nebo oprávnění k činnosti vázané zástupce nebude prodlouženo a zanikne:

 • Jestliže platba nebude zaslána ve správné výši, na správný účet nebo se správným variabilním symbolem.
 • Pokud bude platba připsána na účet ČNB po 3. dubnu 2018.
 • V případě hromadné úhrady správního poplatku za vázané zástupce, neobdrží-li ČNB v rámci souhrnné platby celou částku odpovídající platební instrukci (v takovém případě by nebylo možné určit, na které osoby platba nedostačuje).

Další informace a přílohy