Regulace a dohled nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz

Důvěryhodnost a stabilita finančního sektoru je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek. Tuto stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz regulována omezujícími a přikazujícími pravidly, především v podobě právních předpisů upravujících poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz. ČNB vykonává dohled nad dodržováním těchto pravidel a vyvozuje důsledky z jejich porušení. Dohled nad činností platebních institucí a institucí elektronických peněz jakož i nad činností vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu je nedílnou součástí péče o stabilitu finančního systému v České republice a jeho bezpečný a plynulý rozvoj. Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti dohlížených institucí, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry veřejnosti ve finanční systém.

Cílem dohledu nad poskytováním platebních služeb a vydáváním elektronických peněz není za každou cenu zabránit selhání každé jednotlivé instituce, nahrazovat činnost soudů či arbitráží při rozhodování o soukromoprávních vztazích mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky ani nahrazovat funkci orgánů činných v trestním řízení. Orgány poskytovatelů platebních služeb nebo vydavatelů elektronických peněz odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik. Dohled nad platebními institucemi a institucemi elektronických peněz provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené regulace. Dohled nemůže sám o sobě zabránit uzavření ztrátových obchodů, je však povinen při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými může být i odnětí povolení k činnosti. Smyslem uvedených opatření je ochrana finančního trhu jako celku a omezení možnosti výskytu obdobného protiprávního jednání v budoucnosti.

Podle zákona o ČNB dohled zahrnuje rozhodování o žádostech o udělení povolení k činnosti, povolení, registrací a předchozích souhlasů podle zvláštních právních předpisů, kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrolu dodržování zákonů, k jejichž kontrole je ČNB zmocněna zákonem nebo jinými právními předpisy, kontrolu dodržování vyhlášek a opatření vydaných ČNB, získávání informací potřebných pro výkon dohledu a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti, ukládání opatření k nápravě a sankcí a řízení o správních deliktech a přestupcích.

Činnost poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz podléhá zákonu č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v tomto zákoně ČNB vydává opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro vstup do sektoru a obezřetnostní pravidla pro činnost poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz (legislativní základna).