Dohled nad směnárnami

Dohled nad směnárnami je součástí péče o stabilitu finančního systému v České republice a jeho bezpečný a plynulý rozvoj. V případě směnárenské činnosti jde především o posilování důvěryhodnosti a bezpečnosti při poskytování směnárenských služeb, včetně dodržování pravidel pro transparentní uveřejňování kursů apod. Směnárny jsou zařazeny mezi rizikové subjekty také v důsledku jejich zneužití k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Směnárenskou činnost mohou provozovat pouze banky, zahraniční banky, zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank, spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev, směnárníci a Česká národní banka. Podmínkou výkonu směnárenské činnosti směnárníkem, který může být fyzickou nebo právnickou osobou, je udělení povolení k činnosti směnárníka Českou národní bankou.

Dohled nad směnárnami zahrnuje kontrolu dodržování povinností vyplývajících ze zákona o směnárenské činnosti a dalších právních předpisů u osob, které jsou oprávněny provozovat směnárenskou činnost. Jde zejména o kontrolu povinností týkajících se podmínek výkonu směnárenské činnosti v předem oznámené provozovně, požadavků na uveřejňování kurzovního lístku, poskytování informací před provedením směnárenského obchodu, vydávání dokladů o provedeném obchodu a plnění informačních povinností vůči České národní bance.

Výkon směnárenské činnosti je upraven zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (externí odkaz) a dalšími právními předpisy a podzákonnými normami.