Opravná metodika EBA20170602 k metodice EBA20170601 výkaznictví podle JRR EBA pro data k 30. 6. 2017

Dne 14. 3. 2017 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20170602 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

EBA20170602 obsahuje dílčí úpravy již dříve zveřejněné metodiky EBA20170601. Otevření této metodiky bylo vynuceno zejména interními úpravami zápisu kontrol a úpravami vycházejícími z revidovaného vydání VR 2.6 (EBA) ze dne 10. 3. 2017. Účinnost navržených úprav je stanovena od 2. 6. 2017. První referenční datum, ke kterému se budou sestavovat data podle této úpravy, zůstává stejné - 30. 6. 2017.

Přehled významných změn oproti metodice EBA20170601:

  • v datovém souboru COKIFE30/COSIFE30 provedena oprava chybně nastavených MVK KK 410, 420 a zrušeny MVK KK 430, 440, dále v COKIFE60/COSIFE60 provedena oprava chybně nastavené JVK KK 1620
  • v datovém souboru COKIFE30/COSIFE30 přidány následující kontroly (JVK: 60144-60147, 60154-60157, 60163-60165, 60174-60177, 60201, 60181, 60191, 60211, 60221, 60231)
  • nastavení na „expl“ u těchto kontrol: COKIFE10/COSIFE10 (JVK: 1700-1920), COKIFE30/COSIFE30 (JVK: 60220, 60230, 60430-60450, 60500, 60502, 60630-60710; MVK: 390, 400, 410, 420), COKIFE20 (JVK: 1260), dále nastavení na „warn“ u kontroly COKIFE10/COSIFE10 (JVK: 60360)
  • v datových souborech FISIFE/FIKIFE10 (DO FIS/FIK10_11 a FIS/FIK10_12) a FIKIFE40 (DO FIK40_01 a FIK40_03) byla provedena změna názvů informačních prvků FIN0026 a FIN0057 na „Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů“ a byl nastaven datový typ pro vykazování zisků nebo ztrát plynoucích z přecenění zajišťovaných položek na „nS11_3T“ pro možnost vykázání záporných hodnot (v souladu s IAS 39.89A(a), IAS 39.89A(b) a IAS 39 AG114 až AG132)
  • deaktivace kontrol: FIKIFE80 (JVK: 1300), FIKIFE90 (MVK: 420), LRKIFE11/LRSIFE11 (JVK: 210, 240), COKIFE60/COSIFE60 (JVK: 1510, 1520, 1630), FIKIFE10/FISIFE10 (MVK: 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395)

V metodice EBA20161201 byly ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS vyexportovány struktury stávajících výkazů v souborech xlsx (zip, 1,1 MB). Tyto struktury zůstávají nezměněny.