Opravná metodika EBA20161202 k metodice EBA20161201 pro data k 31.12.2016

Dne 26. 10. 2016 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20161202 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

EBA20161202 obsahuje drobné úpravy a změny již dříve zveřejněné metodiky EBA20161201. Otevření této metodiky bylo vynuceno zejména vydáním update VR 2.5 (EBA) dne 9. 9. 2016, které aktualizují verzi VR 2.5 vydanou 10. 3. 2016, platnou od prosince 2016. Účinnost navržených úprav je stanovena od 2. 12. 2016. První referenční datum, ke kterému se budou sestavovat data podle této úpravy, zůstává stejné - 31. 12. 2016.

Přehled změn a úprav oproti metodice EBA20161201:

 • v datovém souboru COKIFE20 byla upřesněna definice datové oblasti COK20_11 na základě finální odpovědi Q&A 2014_1184
 • v datovém souboru COKIFE30/COSIFE30, datová oblast COK/COS30_11, 12 a 13 byla doplněna definice IP CRR0085 na základě finální odpovědi Q&A 2014_1187
 • v datovém souboru COKIFE30/COSIFE30, datová oblast COK/COS30_51 až 54 (sekuritizace) byla opravena kontrola JVK KK 1004 na základě finální odpovědi Q&A 2014_1629
 • v datovém souboru COKIFE60/COSIFE60 byla doplněna definice datové oblasti COK/COS60_11
 • v datovém souboru COKIFE80, datová oblast FIK80_11 byla doplněna definice parametru T0001 – Identifikační číslo pro vykazování LEI v případě, že pro subjekt není IČ nebo NIČ, v souladu s finální odpovědí Q&A 2014_1378
 • v datovém souboru FIKIFE40/FISIFE40 byly opraveny JVK KK1995/JVK KK1785
 • byly opraveny MVK KK 75 až 135 mezi datovými soubory FIKIFE90/FISIFE90 a FIKIFE40/FISIFE40
 • v datovém souboru FISIFE10, datová oblast FIS10_12, bylo zrušeno vykřížkování pro případné vykazování mezitímních dividend (IP FIN0098) a byla upravena JVK KK1180
 • byla opravena MVK KK 10 mezi datovými soubory FIKIFE60/FIKIFE40 na základě finální odpovědi Q&A 2014_1539 – zahrnují se deriváty k obchodování i zajišťovací deriváty.
 • v datovém souboru FIKIFE60 byly zrušeny JVK KK 30, 35 a 40 z důvodu duplicity s KK 75, 95 a 100
 • v datovém souboru LEKIFE10 byly doplněny definice datových oblastí LEK10_14 a LEK10_15 (v souladu s doplněním ITS EBA 2.5) pro zařazení do časového pásma v případě, že expozice je v selhání
 • v datovém souboru LIKIFE11/LISIFE11 byly přepnuty na „warn“ JVK KK 1410, 1415, 1420, 3410, 3415, 3420, 5410, 5415, 5420 na základě deaktivování těchto kontrol podle EBA. Podle našeho názoru jsou tyto kontroly nastaveny správně, jsou součástí předepsaného výpočtu ukazatele krytí likvidity a měly by být splněny
 • v datovém souboru LIKIFE11/LISIFE11 a v datovém souboru LRKIFE11/LRSIFE11 byl nastaven pro vykazování podílových ukazatelů „ukazatel krytí likvidity“ a „pákový poměr“ datový typ p6_15 (na 15 desetinných míst) z důvodů splnění specifických kontrol předepsaných EBA
 • v datovém souboru AMKIFE10/AMSIFE10, byla upřesněna definice datové oblasti AMK/AMS10_21 a AMK/AMS10_211 v souladu s finální odpovědí Q&A 2015_2365 takto: „Součet všech prostředků financování poskytnutých 10 největšími jednotlivě uvedenými protistranami a všech ostatních závazků vykazující osoby je roven celkovým finančním závazkům, jiným než deriváty a krátké prodeje, vykázaným v rozvaze vykazující osoby ke dni sestavení výkazu.“
 • v datovém souboru AMKIFE10/AMSIFE10, v datové oblasti AMK/AMS10_31 a AMK/AMS10_311 byly opraveny názvy IP u spořicích účtů podle ITS takto: AMM0158 - Spořící účty s výpovědní lhůtou pro výběr > než 30 dnů a AMM0159 – Spořicí účty bez výpovědní lhůty pro výběr > než 30 dnů
 • v datovém souboru FPKIFE10/FPSIFE10 byla nastavena na „err“ MVK KK 15 mezi datovými oblastmi FPK10_11/FPS10_11 na FIK10_11/FIS10_11 v souladu s finální odpovědí Q&A 2015_1936

V metodice EBA20161201 byly ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS vyexportovány struktury stávajících výkazů v souborech xlsx (zip, 1,1 MB). Tyto struktury zůstávají nezměněny.