Dohody o spolupráci - Slovenská republika

Dohoda
o spolupráci při výkonu bankovního dohledu
mezi
Českou národní bankou
a
Národní bankou Slovenska

Česká národní banka (dále též "ČNB") a Národní banka Slovenska (dále též "NBS") vyjadřují v Dohodě o spolupráci při výkonu bankovního dohledu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska (dále jen "dohoda") svoji vůli vzájemně spolupracovat na základě důvěry a porozumění v záležitostech dohledu nad bankami a pobočkami bank registrovanými v České republice (ve Slovenské republice), které jsou dceřinými bankami a pobočkami bank působících na území Slovenské republiky (České republiky).

Všeobecný rámec této dohody tvoří zákony, kterými se řídí činnost ČNB a NBS, činnost bank a poboček zahraničních bank a dále základní principy účinného bankovního dohledu vydané Basilejským výborem pro bankovní dohled v září 1997.

Cílem této dohody je vzájemná spolupráce v oblasti bankovního dohledu, dosažení vzájemného porozumění v záležitostech týkajících se bankovní regulace a postupů při výkonu bankovního dohledu a podpora výměny informací o záležitostech bankovního dohledu, zahrnujících mimo jiné licencování, slučování a akvizice bank působících v České republice a ve Slovenské republice, výkon bankovního dohledu na konsolidovaném základě a nad pobočkami bank na území druhého státu.

Článek 1
Příslušné orgány
 1. V České republice podle zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách v ČR") ČNB vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice
 2. Ve Slovenské republice podle zákona č. 566/1992 Zb. o Národní bance Slovenska, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 483/2001 Z.z., o bankách a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o bankách v SR") NBS vykonává bankovní dohled nad bankami, pobočkami zahraničních bank nebo jinými subjekty a také nad konsolidovanými celky a subkonsolidovanými celky, jejichž součástí jsou také banky.
Článek 2
Definice

ČNB a NBS hodlají spolupracovat při výkonu dohledu nad dceřinými bankami a pobočkami bank registrovaných v České republice (Slovenské republice) v rámci své jurisdikce podle podmínek stanovených touto dohodou a v zákonném rozsahu. Pro účely této dohody jsou použity následující definice:

 1. licence
  - bankovní licence udělená Českou národní bankou podle zákona o bankách v ČR
  - bankovní povolení udělené Národní bankou Slovenska podle zákona o bankách v SR
 2. banka
  právnická osoba založená jako akciová společnost se sídlem v České republice (ve Slovenské republice), které byla udělena licence podle zákona o bankách v ČR (podle zákona o bankách v SR)
 3. mateřská banka
  banka, které byla udělena licence v České republice (ve Slovenské republice) a která ovládá dceřinou banku, které byla udělena licence ve Slovenské republice (v České republice)
 4. dceřiná banka
  banka, které byla udělena licence v České republice (ve Slovenské republice) a která je ovládána mateřskou bankou, které byla udělena licence ve Slovenské republice (v České republice)
 5. pobočka
  organizační jednotka zahraniční banky, které byla udělena licence v České republice (ve Slovenské republice), a tato organizační jednotka působí ve Slovenské republice (v České republice) na základě licence udělené Národní bankou Slovenska (Českou národní bankou)
 6. domovský bankovní dohled
  - orgán bankovního dohledu vykonávající dohled na konsolidovaném základě v České republice nad bankami se sídlem v České republice a nad konsolidačními celky (skupinami ovládající banky, skupinami finanční holdingové společnosti, skupinami smíšené holdingové společnosti, jejichž součástí je banka)
  - orgán bankovního dohledu vykonávající dohled na konsolidovaném základě ve Slovenské republice nad bankami, pobočkami zahraničních bank nebo jinými subjekty a též nad konsolidovanými celky a subkonsolidovanými celky, jejichž součástí jsou také banky
 7. hostitelský bankovní dohled
  orgán bankovního dohledu ve Slovenské republice (v České republice), kde má banka se sídlem v České republice (ve Slovenské republice) pobočku nebo dceřinou banku, anebo kde má sídlo banka, která je součástí konsolidačního celku, který podléhá bankovnímu dohledu na konsolidovaném základě vykonávanému Českou národní bankou (Národní bankou Slovenska).
 8. kvalifikovaná účast
  přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje:
  1. ve Slovenské republice alespoň 5 % na základním jmění právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo možnost uplatňovat vliv na řízení této právnické osoby porovnatelný s vlivem odpovídajícím tomuto podílu;
  2. v České republice alespoň 10 % na základním kapitálu právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby.
Článek 3
Povinnost mlčenlivosti
 1. Dodržování povinnosti mlčenlivosti všemi zaměstnanci, kteří při výkonu své činnosti obdrží informace z druhého státu, je nezbytnou podmínkou pro úspěšnou spolupráci mezi ČNB a NBS. Obě smluvní strany zajistí povinnost zachovávat mlčenlivost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o bankách v ČR (zákona o bankách v SR).
 2. ČNB a NBS nesmí sdělit jakoukoli informaci, kterou získala od druhé smluvní strany nebo v rámci dohlídky na místě na území druhé smluvní strany, nikomu dalšímu bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která tuto informaci poskytla nebo na jejímž území byla v rámci dohlídky na místě tato informace získána. Jestliže dojde bez předchozího písemného souhlasu druhé strany v případech stanovených zákonem ke sdělení takové informace státnímu orgánu, ČNB a NBS sdělí neprodleně tuto skutečnost druhé smluvní straně, která informaci poskytla. Toto se netýká případů, kdy by se takové sdělení dostalo do rozporu s právní úpravou podmínek utajování skutečností v České republice a ve Slovenské republice.
 3. Povinnost ČNB a NBS zachovávat mlčenlivost v souladu s odstavci (1) a (2) platí nadále i v případě ukončení platnosti této dohody.
Článek 4
Výměna informací
 1. ČNB a NBS se tímto shodly na co nejširší výměně informací mezi domovským a hostitelským bankovním dohledem v zájmu podpory a usnadnění jejich úkolů v oblasti bankovního dohledu. Rozsah spolupráce zahrnuje zejména udělení licence (vydání, změnu, odnětí) a souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance a dále výkon bankovního dohledu nad dceřinými bankami a pobočkami, včetně výměny informací a kontrol na místě podle podmínek stanovených v článku 7 této dohody.
 2. ČNB a NBS chápou pod co nejširší výměnou informací písemné nebo ústní kontakty kdykoli, kdy domovský nebo hostitelský bankovní dohled bude toto na základě nastalých skutečností považovat pro své účely nebo účely druhé smluvní strany za užitečné nebo nezbytné. Obzvláště to znamená, že hostitelský bankovní dohled upozorní včas domovský bankovní dohled na jakoukoli událost týkající se pobočky nebo dceřiné banky, která by mohla ohrozit stabilitu banky jako celku. Obě smluvní strany se budou navzájem informovat o pokutách nebo jiných opatřeních k nápravě (dále jen "opatření"), které byly uloženy pobočce, dceřiné bance nebo mateřské bance, pokud jsou jim tato opatření nebo pokuty známy a pokud mohou být považovány za významné pro činnost příslušné pobočky, dceřiné banky nebo mateřské banky.
 3. ČNB a NBS se budou navzájem informovat o významných změnách v bankovní regulaci a v politice bankovního dohledu ve svých státech.
Článek 5
Udělení licence a souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance
 1. Jestliže jedna smluvní strana obdrží žádost o udělení licence pro dceřinou banku nebo pobočku banky registrované na území státu druhé smluvní strany, bude neprodleně informovat domovský bankovní dohled a bude s ním před vydáním licence záležitost konzultovat.
 2. Jestliže jedna smluvní strana obdrží žádost o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance registrované na území státu této smluvní strany od banky registrované na území státu druhé smluvní strany, bude tato smluvní strana před vydáním souhlasu konzultovat záležitost s domovským bankovním dohledem.
 3. Domovský bankovní dohled poskytne na písemnou žádost hostitelskému bankovnímu dohledu informace o žadateli o licenci nebo o žadateli o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti zejména v těchto oblastech:
  1. výše vlastního kapitálu a ukazatele likvidity (na individuálním nebo konsolidovaném základě),
  2. akcionářská struktura žadatele, především informace o akcionářích s kvalifikovanou účastí, dále informace o významných změnách, které naznačují změnu ovládající osoby,
  3. zda žadatel plně podléhá domovské bankovní regulaci a zda dodržuje její pravidla,
  4. zda vedení žadatele naplňuje požadavky na odbornost, důvěryhodnost a zkušenost a
  5. zda právnická nebo fyzická osoba se sídlem v České republice (ve Slovenské republice), která žádá o licenci k založení banky nebo o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance v jurisdikci druhé smluvní strany, nevzbuzuje žádné pochyby, že jako budoucí vlastník této banky bude naplňovat požadavky odbornosti a důvěryhodnosti.
 4. (4) Jestliže fyzická nebo právnická osoba, která není bankou, se sídlem na území České republiky (Slovenské republiky) požádá hostitelský bankovní dohled o licenci nebo o souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance působící v jurisdikci hostitelského bankovního dohledu, hostitelský bankovní dohled konzultuje v přiměřeném rozsahu žádost s domovským bankovním dohledem předtím, než udělí licenci nebo souhlas.
Článek 6
Výkon bankovního dohledu
 1. ČNB a NBS se budou vzájemně včas a v přiměřeném rozsahu informovat o jakékoli události, která by mohla ohrozit stabilitu banky, která vlastní pobočku nebo dceřinou banku ve státě druhé smluvní strany. To se obzvláště týká počínajících krizí, jakéhokoli vážného porušení zákonů a předpisů o obezřetném podnikání, poklesu kapitálové přiměřenosti pod minimální hranici stanovenou ve Slovenské republice zákonem nebo jiným všeobecně závazným právním předpisem a v České republice opatřením ČNB na samostatném a konsolidovaném základě, provádění bankovních obchodů způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost bankovního systému, a dalších informací vážné povahy
 2. ČNB a NBS se budou vzájemně informovat o pokutách nebo jiných opatřeních, které byly uloženy pobočce nebo dceřiné bance ze strany hostitelského bankovního dohledu nebo mateřské bance ze strany domovského bankovního dohledu, pokud taková informace může být důležitá ve vztahu k činnosti pobočky, dceřiné banky nebo mateřské banky působící ve státě druhé smluvní strany.

  Zvláště se jedná o informace o omezení nebo zrušení jakýchkoli aktivit stanovených v licenci, o požadavcích na změny v představenstvu nebo dozorčí radě banky, o požadavcích na vytvoření odpovídající výše opravných položek a rezerv, o snížení základního kapitálu banky, o uvalení nucené správy, o odnětí licence apod.
 3. ČNB a NBS si vzájemně sdělí informace uvedené v odstavcích 1 a 2 i bez žádosti druhé smluvní strany, a to písemně (pokud není dohodnuto jinak), bez zbytečného odkladu a prostřednictvím oprávněných osob uvedených v článku 9 této dohody.
 4. ČNB a NBS budou mezi sebou diskutovat jakékoli podstatné informace o bankách, které mají pobočky nebo dceřiné banky v České republice nebo ve Slovenské republice. Zástupci ČNB a NBS se budou setkávat, aby projednali možnosti řešení problémů týkajících se bankovního dohledu nad pobočkami a dceřinými bankami v České republice nebo ve Slovenské republice kdykoli, kdy to jedna smluvní strana bude považovat za nezbytné.
Článek 7
Kontroly na místě
 1. Uznávajíce důležitost bankovního dohledu na konsolidovaném základě, ČNB a NBS se shodují, že jejich spolupráce je obzvláště užitečná pro vzájemnou podporu při výkonu kontrol na místě u poboček a dceřiných bank. Proto si vzájemně umožní provádět kontroly na místě u dceřiných bank a poboček bank působících ve státě druhé smluvní strany. Kontrolu na místě budou provádět na své vlastní náklady jako domovský bankovní dohled a na základě předchozího oznámení zaslaného druhé smluvní straně předem. Oznámení bude obsahovat účel kontroly, její předpokládanou délku, jméno pobočky nebo dceřiné banky, kde má být kontrola uskutečněna, a údaje o osobách, které budou kontrolu provádět.
 2. Hostitelský bankovní dohled má právo vyslat svého zástupce jako doprovod na kontrolu na místě provedenou podle odstavce 1. Dále je dohodnuto, že hostitelský bankovní dohled bude bez zbytečného odkladu informován o výsledcích takové kontroly na místě v rozsahu nezbytném pro plnění zákonem stanovených povinností orgánu hostitelského dohledu.
Článek 8
Změna zákonů a opatření
 1. ČNB a NBS se budou vzájemně informovat o významnějších změnách v právních předpisech a pravidlech obezřetného podnikání bank ve státech smluvních stran, zvláště o těch, které mohou mít podstatný vliv na aktivity poboček a dceřiných bank a na výkon práva a ustanovení týkajících se bankovního sektoru, a dále informace o vývoji bankovního sektoru v České republice a ve Slovenské republice.
 2. Informace budou vyměňovány písemně nebo ústně, na základě žádosti druhé smluvní strany i bez ní, a dále při konzultativních setkáních mezi vedením i jinými určenými zaměstnanci obou smluvních stran.
 3. ČNB a NBS se shodují, že se budou pořádat pravidelná setkání k prodiskutování záležitostí vztahujících se k výkonu bankovního dohledu a k vývoji bankovní regulace.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
 1. Pro účely této dohody ČNB a NBS budou využívat seznam licencovaných bank působících v jejich jurisdikcích, který je publikován na příslušných internetových stránkách. Internetová adresa ČNB je http://www.cnb.cz/, internetová adresa NBS je http://www.nbs.sk/. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění podepsané dohody na internetových adresách ČNB a NBS.
 2. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může dohodu písemně vypovědět, výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Obě smluvní strany se shodují, že v případě výpovědi dohody spolupráce a vzájemná pomoc v konkrétní věci, o kterou bylo požádáno před datem doručení výpovědi, pokračuje až do uzavření příslušné záležitosti, pokud smluvní strana, která o pomoc požádala, sama tuto žádost o spolupráci v uvedené záležitosti neodvolá.
 3. Do 30 dnů od vstupu této dohody v platnost si ČNB a NBS vymění seznam osob oprávněných požadovat a poskytovat informace jménem ČNB a jménem NBS podle této dohody. Seznam bude obsahovat následující údaje: jméno a příjmení, funkci, adresu elektronické pošty a číslo telefonu a faxu oprávněné osoby. Jiné osoby než osoby zahrnuté v seznamu uvedeném v první větě mohou za ČNB a NBS žádat a poskytovat pouze informace všeobecného charakteru a informace, které byly ČNB a NBS již oficiálně zveřejněny. ČNB a NBS se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakýchkoli změnách v seznamu oprávněných osob.
 4. Jakákoli změna této dohody může být uskutečněna pouze v písemné podobě a taková změna vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.
 5. Tato dohoda je vyhotovena v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Každé znění je vyhotoveno ve třech provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky ve vlastním jazyce a jeden výtisk v jazyce druhé smluvní strany.
 6. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dnem nabytí platnosti této dohody se zrušuje Dohoda mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o spolupráci při výkonu bankovního dohledu, uzavřená dne 29. července 1999.


V Praze dne 8.11.2002

Za Českou národní banku:
Ing. Pavel Racocha, MIA, člen bankovní rady
Ing. Věra Mašindová, ředitelka sekce

Za Národní banku Slovenska:
Ing. Ivan Šramko, viceguvernér bankovní regulace