Výzva osobám osloveným společností Golden age invest, s.r.o.

Česká národní banka v současnosti prošetřuje činnost společnosti Golden age invest, s.r.o., IČO: 279 21 590, se sídlem Opatovická 165/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „Golden age invest“). Česká národní banka v rámci své úřední činnosti zajistila formulářovou Smlouvu o správě investice s garantovaným zhodnocením 15% za 6 měsíců, která je uzavírána jménem společnosti Golden age invest.

Česká národní banka pojala podezření, že společnost Golden age invest mohla porušit zákaz stanovený v ustanovení § 4a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to možným neoprávněným vykonáváním hlavní investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu - obhospodařování majetku zákazníků, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

Česká národní banka se obrací touto cestou na zákazníky společnosti Golden age invest, kteří využili nabídky na správu investice, s žádostí o spolupráci při šetření aktivit této společnosti.

V případě, že jste uzavřel(a) se společností Golden age invest výše uvedenou smlouvu o správě investice nebo obdobnou smlouvu, jejímž předmětem je jakákoli správa investičních nástrojů, kontaktujte prosím Českou národní banku jedním z následujících způsobů s uvedením předmětu „Golden age invest - Sp/2012/275/573“

  • elektronicky prostřednictvím emailu na adresu vyzva@cnb.cz;
  • písemně na adresu České národní banky, odbor sankčních řízení, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1; nebo
  • faxem na číslo: 224 413 137.

V podání ohledně činnosti společnosti Golden age invest uveďte kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje), a připojte Vám známé informace o nabízených službách, jejichž podstatou je správa investice (např. výši Vámi vložených prostředků, výši částky, která Vám byla vyplacena zpět, kopii relevantní smluvní a/nebo jiné dokumentace).