Sdělení ČNB k Dohledové strategii sekce dohledu nad finančním trhem v oblasti AML/CFT pro roky 2023–2026

ČNB vykonává v návaznosti na § 35 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „AML zákon“), dohled v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML/CFT).[1]

Dohled v oblasti AML/CFT je spolu s obezřetnostním dohledem a dohledem v oblasti odborné péče klíčovým pilířem k zajištění stability finančního trhu a jeho integrity. Boj proti finanční kriminalitě a ochrana finančního trhu ČR před zneužitím je jednou z hlavních priorit sekce dohledu nad finančním trhem (dále jen „SDFT“).[2] Možná přítomnost ilegálních prostředků na finančním trhu nejen že umožňuje pachatelům volně využívat své protiprávně nabyté majetky, ale má mnohem širší dopady, které mohou ohrožovat zdraví, stabilitu a reputaci finančního trhu.

Oblast AML/CFT se vyznačuje značnou dynamikou. Dochází k rychlému vývoji v trendech a typologiích páchání trestné činnosti. Jeho odrazem je překotný rozvoj regulace v této oblasti a současně nástrojů k její implementaci na straně finančních institucí, zejména využíváním nových technologií.

Výkon dohledu tak na tyto trendy pružně reaguje a přizpůsobuje jim svou strategii odrážející aktuální priority v této klíčové oblasti. Strategie přitom odráží skutečnost, že oblast AML/CFT se vyznačuje značnou provázaností mezi jednotlivými institucemi finančního trhu i subjekty stojícími mimo něj, a to nejen v rámci České republiky. Proto ČNB při své dohledové činnosti spolupracuje i s dalšími relevantními orgány a institucemi na národní i mezinárodní úrovni.

Při výkonu dohledu v oblasti AML/CFT se SDFT řídí právními předpisy a pokyny, kterými je upravena její činnost, a obecnými strategiemi a postupy ČNB. V návaznosti na Strategii ČNB v oblasti dohledu[3] rozpracovala SDFT blíže své cíle dohledu v oblasti AML/CFT v Dohledové strategie SDFT v  oblasti AML/CFT (pdf, 671 kB), jejímž cílem je deklarovat prioritní oblasti, podle kterých SDFT jako dohledový orgán postupuje a bude postupovat s cílem účelného využití dostupných zdrojů a maximalizace efektivity dohledu v oblasti AML/CFT.

Tato dohledová strategie definuje pro dohled SDFT v oblasti AML/CFT na roky 2023 až 2026 pět prioritních oblastí: i) zachování vpředhledící vize, ii) posílení rizikově orientovaného přístupu, iii) aplikaci holistického pohledu, iv) rozvoj komunikace a spolupráce a v) podporu inovací a technologií.

V rámci těchto pěti oblastí je pak dále definován přístup ohledně i) způsobu provádění dohledu a ii) zaměření dohledu. Způsob provádění dohledu stanoví dohledové postupy SDFT a interní nastavení SDFT jako dohledového orgánu v oblasti AML/CFT. V zaměření dohledu pak uvedené oblasti určují klíčové dohledové priority, tedy aspekty fungování dohlížených subjektů, které budou předmětem detailnějšího zkoumání při dohledové činnosti a u kterých ČNB očekává zvýšenou pozornost i ze strany dohlížených subjektů.


[1] Zároveň v návaznosti na § 15 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, dohlíží ČNB i na implementaci mezinárodních, evropských i národních sankcí. Kde je níže zmíněna oblast AML/CFT, je myšlena analogicky a přiměřeně i implementace mezinárodních, evropských i národních sankcí. Těmi jsou zde myšleny všechny mezinárodní, evropské a národní sankce právně závazné v ČR, včetně sankcí proti šíření zbraní hromadného ničení.

[2] V návaznosti na organizační řád ČNB vykonává sekce dohledu nad finančním trhem dohled v oblasti AML/CFT nad následujícími finančními institucemi: úvěrovými institucemi, pojišťovnami při poskytování životního pojištění, zajišťovnami, penzijními společnostmi, centrálním depozitářem a organizátory trhu s investičními nástroji a zahraničními pobočkami těchto institucí (společně dále jen „dohlížené instituce“).

[3] https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/strategie-dohledu/