Zanikne vázanému zástupci oprávnění k činnosti dle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT i tehdy, pokud za něj zastoupený řádně a včas zaplatil správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti, pokud zanikne oprávnění k činnosti zastoupeného?

Ano, podle § 32h odst. 1 písm. e) ZPKT zaniká oprávnění k činnosti vázaného zástupce „zánikem všech oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona, kterých se zastoupení týká“, a to bez ohledu na skutečnost, zda došlo k úhradě správního poplatku za prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce.

Oprávnění k činnosti vázaného zástupce tedy zaniká také, pokud nedojde k prodloužení povolení k činnosti zastoupeného investičního zprostředkovatele [viz § 32h odst. 1 písm. e) ve spojení s § 30b odst. 4 ZPKT], tj. i v případě, že za vázaného zástupce investiční zprostředkovatel správní poplatek řádně a včas zaplatil, za sebe však nikoliv. To se týká i vázaných zástupců nově zapsaných do seznamu počínaje 3. 1. 2018, jejichž oprávnění k činnosti by jinak trvalo do konce následujícího kalendářního roku.

Podle bodů 11 a 12 přechodných ustanovení novely ZPKT č. 204/2017 Sb. se správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti vázaného zástupce (a rovněž za povolení k činnosti investičního zprostředkovatele) na kalendářní rok 2019 musí uhradit do 3. 4. 2018. Přechodná ustanovení tedy upravují odlišně období pro úhradu tohoto správního poplatku, které jinak začíná 3 měsíce a končí 30 dnů před koncem předcházejícího kalendářního roku (srov. poznámku k položce č. 65 přílohy zákona o správních poplatcích). K úhradě správního poplatku v přechodném období po účinnosti novely ZPKT č. 204/2017 Sb. viz též odpověď ČNB Trvání oprávnění investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce a splatnost udržovacího poplatku podle přechodných ustanovení novely ZPKT od 3. 1. 2018[1].

Závěrem upozorňujeme, že v případě zastoupených investičních zprostředkovatelů dochází novelou ZPKT č. 204/2017 Sb. k významnému rozšíření podmínek pro získání povolení k činnosti, jakož i k prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti, a to až na 6 měsíců (§ 30a odst. 4 ZPKT). Zatímco v případě vázaného zástupce lze oprávnění zaniklé z důvodu neuhrazení správního poplatku znovu získat ve lhůtě 5 pracovních dnů na základě nového zápisu do seznamu vázaných zástupců, tak povolení investičního zprostředkovatele, zaniklé z důvodu neuhrazení správního poplatku by vyžadovalo vedení zcela nového správního řízení o žádosti v odpovídající délce.

---------

[1] Odpověď dostupná zde