Za jakých podmínek může účastnický fond investovat do státních dluhopisů, pokud tato investice přesahuje 35 %, ale nedosahuje 100 % majetku?

Účastnický fond (tj. fond spadající do III. pilíře penzijního systému) může investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku vybraný stát nebo mezinárodní organizace, v pásmu 35 % až 100 %, pokud je to výrazně a srozumitelně uvedeno ve statutu. Investice do těchto cenných papírů se musí skládat nejméně z 6 různých emisí, z nichž žádná  nepřesahuje 30 % hodnoty majetku v účastnickém fondu.

Uvedená pravidla musí být naplněna do konce přechodného období uvedeného v § 107 odst. 2, v praxi zpravidla na přelomu let 2014 a 2015.

Podle § 104 odst. 1 ZDPS platí, že pokud statut umožňuje investovat do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku vybraný stát nebo mezinárodní organizace podle § 98 odst. 1 písm. a) až c) ZDPS, 35 % až 100 % hodnoty majetku fondu, musí být dodrženo zvláštní, samostatné pravidlo diverzifikace podle § 104 odst. 2 ZDPS (pravidlo 6 emisí a limit 30 % na emisi). Diverzifikace emitentů podle § 103 ZDPS se neuplatní.

Podle ZDPS se toto týká fondů, které podle statutu mohou investovat až 100 %  majetku do nástrojů jednoho emitenta. Při doslovném čtení nemusí být zcela zřejmé, zda se to vztahuje i na fondy, jejichž statut připouští investici např. až 80 % nebo až 45 %.

Máme za to, že dolní hranicí pásma pro uplatnění § 104 je 35 %. To lze spolehlivě dovodit z

  1. věty druhé v § 104 odst. 1 ZDPS zmiňující hranici 35 %, od které se uplatní pravidla pro uveřejnění zvláštního režimu fondu ve statutu;
  2. z návaznosti § 103 a § 104 ZDPS, z níž plyne, že limit 35 % na emitenta podle § 103 se uplatní na všechny účastnické fondy, kromě těch, které využijí možnosti podle § 104 odst. 1 a uvedou ve statutu limit „až 100 %“, tj. více, než by byl limit 35 % podle § 103;
  3. z obecné povinnost rozkládat rizika, která je v § 104 ZDPS konkretizována v návaznosti na čl. 54(1) směrnice UCITS1 (transponovaný dnes do § 20 nařízení vlády 243/2013 Sb.), který byl předlohou pravidla v ZDPS.

Možnost investovat do nástrojů, které vydal nebo za které převzal záruku emitent uvedený v § 98 odst. 1 písm. a) až c) ZDPS, v pásmu 35 % až 100 % musí být výrazně a srozumitelně uvedena ve statutu a podléhá materiálnímu přezkumu České národní banky („Česká národní banka umožnila investovat“). I to odpovídá čl. 54(1) směrnice UCITS.

Účastnický fond, který hodlá investovat podle § 104 ZDPS musí pravidlo 6 emisí naplnit do konce přechodného období uvedeného v § 107 odst. 2, tedy do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření účastnického fondu nebo od doby, kdy hodnota jeho majetku přesáhne 100 000 000 Kč; praxi přechodné období skončí u většiny fondů na přelomu let 2014 a 2015.

--------

1 Směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)