K povinnosti učinit veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu

Je při zvyšování základního kapitálu akciové společnosti upisováním akcií stávajícími akcionáři nutno splnit povinnosti spojené s veřejnou nabídkou investičních cenných papírů a uveřejněním prospektu cenného papíru dle ZPKT?

Informace o přednostním právu k úpisu akcií při zvýšení základního kapitálu může naplnit znaky veřejné nabídky podle § 34 ZPKT. Na postup emitenta se v takovém případě budou vztahovat ustanovení ZPKT o veřejné nabídce a o prospektu, ledaže se uplatní některá z výjimek uvedených v § 34 odst. 4 nebo § 35 ZPKT.

Zákon o obchodních korporacích upravuje v § 484 a násl. zvyšování základního kapitálu upisováním akcií společnosti stávajícími akcionáři, kteří uplatnili přednostní právo. Podle § 485 odst. 1 ZOK je představenstvo společnosti, příp. statutární ředitel nebo jiný orgán v monistické společnosti (§ 456 odst. 1 ZOK), povinno zaslat akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu; současně ji zveřejní v Obchodním věstníku. Tato informace o přednostním právu, bude-li adresována širšímu okruhu osob,1 bude představovat veřejnou nabídku podle § 34 odst. 1 ZPKT. Informace o přednostním právu je ve smyslu § 34 odst. 1 ZPKT sdělením obsahujícím informace o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry. Cílem sdělení je nepochybně nabídka úpisu akcií.2

Názor, který by s odkazem na § 475 písm. e) ZOK dovozoval, že při zvýšení základního kapitálu společnosti se může jednat o veřejnou nabídku, jen jestliže se akcionáři při rozhodování na valné hromadě ve smyslu § 475 písm. e) ZOK rozhodnou, že akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK, proto není správný. Tato ustanovení nevylučují, že znaky veřejného nabízení budou splněny i v jiných případech.

Správný není ani názor, že informace o přednostním právu uveřejňovaná podle § 485 odst. 1 ZOK neobsahuje údaje, které jsou pro investora obvykle rozhodující a nezbytné k učinění rozhodnutí. Pro rozhodnutí o koupi, resp. o úpisu, jsou dostatečné informace o tom, jaké cenné papíry jsou nabízeny, kolik stojí a kde je lze koupit nebo upsat.3

Odmítnout je nutné i názor, že stávající akcionáře nelze z důvodu jejich vztahu k akciové společnosti považovat za širší okruh osob ve smyslu § 34 odst. 1 ZPKT – srov. v této souvislosti i výjimku v § 35 odst. 4 písm. c) ZPKT, která s veřejnou nabídkou vůči stávajícím akcionářům emitenta výslovně počítá. To, zda stávající akcionáři skutečně budou širším okruhem osob a zda bude nutný prospekt, bude totiž záviset na počtu a struktuře akcionářů každé akciové společnosti, přičemž povinnost uveřejnit prospekt vznikne vždy, přesáhne-li v konkrétním případě okruh akcionářů, kterým je informace o přednostním právu k úpisu akcií určena, počet 150 (nepočítaje v to kvalifikované investory), a nebude-li naplněna jiná z výjimek. Vedle naplnění znaku širšího okruhu osob je podstatný také limit objemu nabídky, při kterém se pravidla veřejné nabídky a prospektu aktivují – podle § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT se tato pravidla nevztahují na nabídky cenných papírů „jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců“. 

 

.........

1 Širším okruhem osob se obecně rozumí okruh osob, který přesahuje okruh známých, propojených osob či několika předem domluvených investorů. K pojmu širší okruh osob viz odpověď ČNB zde:

2 Srov. Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha, 2012, s. 350-355.

3 Srov. Husták, Z., Šovar, J., Franěk, M., Smutný, A., Cetlová, K., Doležalová, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
Komentář. 1. vydání. C. H. Beck, Praha, 2012, s. 353, resp. odpověď ČNB k definici veřejné nabídky cenných papírů zde: