Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k alternativním výkonnostním ukazatelům

ESMA vydala 5. října 2015 pod č.j. ESMA 2015/1415 Obecné pokyny k alternativním výkonnostním ukazatelům (Alternative Performance Measures Guidelines) (externí odkaz), které jsou určeny (i) emitentům vymezeným jako fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou států, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a které jsou povinny zveřejňovat regulované informace podle směrnice o transparentnosti a (ii) osobám odpovědným za vyhotovení prospektu podle čl. 6 odst. 1 směrnice o prospektu, přičemž se vztahují na všechny příslušné orgány dohledu podle směrnice o transparentnosti nebo nařízení o zneužívání trhu nebo směrnice o prospektu.

Česká národní banka potvrdila 30. června 2016 v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Tyto obecné pokyny se týkají alternativních výkonnostních ukazatelů zveřejňovaných emitenty nebo osobami odpovědnými za vyhotovení prospektu při zveřejňování regulovaných informací a prospektů (a jejich dodatků). Příkladem regulovaných informací jsou zprávy o činnosti poskytované trhu v souladu se směrnicí o transparentnosti a zveřejnění podle požadavků článku 17 nařízení o zneužívání trhu, např. jednorázová zveřejnění informací o činnosti kotovaných emitentů včetně finančních výsledků hospodaření.

Tyto obecné pokyny nabyly účinnosti 3. července 2016. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že emitenti a další dotčené osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.