Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA pro orgány příslušné k řešení krize ke zveřejnění mechanismu odpisu a konverze a mechanismu výměny a rekapitalizace z vnitřních zdrojů (EBA/GL/2023/01)

(EBA/GL/2023/01)

Dne 13. února 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA [1]  Obecné pokyny pro orgány příslušné k řešení krize ke zveřejnění mechanismu odpisu a konverze a mechanismu výměny a rekapitalizace z vnitřních zdrojů (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny orgánům příslušným k řešení krize, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 2 písm. v) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pokyny navazují na dřívější pokyny EBA ke zlepšení způsobilosti k řešení krize pro instituce a orgány příslušné k řešení krize (viz příslušné sdělení ČNB) s cílem dále zajistit harmonizované uplatňování směrnice 2014/59/EU (BRRD)[2]. Konkrétně upřesňují informace, které mají orgány příslušné k řešení krize zveřejnit na svých internetových stránkách ke svému přístupu k provádění odpisu a konverze kapitálových nástrojů a způsobilých závazků a použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle BRRD (tzv. popis mechanismu výměny), a to od předběžných kroků až po konečné provedení mechanismu výměny.

Popis mechanismu výměny by měl zejména identifkovat a definovat role klíčových zúčastněných stran, popsat přístup orgánu příslušného k řešení krize k ukončení nebo pozastavení obchodování a vyřazení nebo stažení nástrojů z obchodních systémů, k odpisu a konverzi, zda bude orgán příslušný k řešení krize používat dočasné (přechodné) nástroje[3] či nikoli, a popsat časový harmonogram procesu.

Plné znění Obecných pokynů pro orgány příslušné k řešení krize ke zveřejnění mechanismu odpisu a konverze a mechanismu výměny a rekapitalizace z vnitřních zdrojů (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny jsou účinné od 1. ledna 2024, což je i termín, ke kterému ČNB bude postupovat v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012, v platném znění.

[3] Viz definice v bodě 8 pokynů: „Finanční nástroj vydaný za účelem umožnění přeměny z kapitálových nástrojů a závazků použitelných k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů na tento nástroj jako první krok v procesu rekapitalizace z vnitřních zdrojů a určený ke konverzi po konečném ocenění na definitivní nástroj, s největší pravděpodobností akcii.“