Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (tzv. CRR „quick fix“)

(EBA/GL/2020/11)

Dne 11. srpna 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) Obecné pokyny k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (tzv. CRR „quick fix“), (EBA/GL/2020/11, externí odkaz), (dále jen „pokyny EBA/GL/2020/11“).

Pokyny EBA/GL/2020/12 byly vydány společně s Obecnými pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19 (EBA/GL/2020/12, externí odkaz) jako součást „Příručky k dopadu rychlé opravy CRR v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 k podávání zpráv a uveřejňování informací“.

Pokyny EBA/GL/2020/11 jsou určeny orgánům dohledu nad úvěrovými institucemi a úvěrovým institucím na individuální a konsolidované úrovni, jak stanovuje část první, hlava II nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovují, jak by na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/200 měly být podávány zprávy o úvěrovém a tržním riziku, kapitálu a pákovém poměru a jak by měly být zpřístupňovány informace o pákovém poměru, aby instituce splňovaly nařízení (EU) č. 575/2013 ve znění nařízení (EU) 2019/876 a nařízení (EU) 2020/873.

Plné znění pokynů EBA/GL/2020/11 (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale).

Pokyny EBA/GL/2020/11 se použijí od 11. srpna 2020 do 27. června 2021.

Ve vztahu k podávání zpráv pokyny EBA/GL/2020/11 zohledňují úpravy, které CRR „quick fix“ nově implementuje, v rámci stávající EBA metodiky verze v2.9 a metodiky v2.10 a poskytují subjektům prozatímní řešení, jak promítnout úpravy CRR „quick fix“ do výkazů reportingu než vstoupí v platnost nové ITS on Supervisory Reporting framework v3.0[1], tj. pro referenční data reportingu do 31. května 2021.

V rámci stávajících metodik EBA verze v2.9. a v2.10 upravují obecné pokyny tyto oblasti vykazování:

  • Předsunutí možnosti za výjimečných okolností dočasně vyloučit některé expozice vůči centrálním bankám z výpočtu celkové míry expozic instituce (čl. 500b nařízení (EU) č. 575/2013).
  • Předsunutí možnosti použít revidovaný výpočet hodnoty expozice pákového poměru pro nákupy nebo prodeje s obvyklým termínem dodání čekající na vypořádání (čl. 500d nařízení (EU) č. 575/2013).
  • Prodloužení platnosti přechodných opatření, která zmírňují dopad ustanovení IFRS9 na regulatorní kapitál, o dva roky, s cílem zamezit náhlému významnému zvýšení opravných položek na očekávané úvěrové ztráty (čl. 473a odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013).
  • Předsunutí data použitelnosti revidovaného podpůrného koeficientu pro úvěry malým a středním podnikům a podpůrného koeficientu pro infrastrukturu, předsunutí data použitelnosti ustanovení o příznivějším zacházení s úvěry poskytnutými důchodcům nebo zaměstnancům se smlouvou na dobu neurčitou a kapitálových výhod, které se týkají zacházení s některými aktivy v podobě softwaru (čl. 123, 501 a 501a nařízení (EU) č. 575/2013).
  • Znovu zavedení dočasných obezřetnostních filtrů v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022, které zmírňují nepříznivý dopad volatility na trzích s dluhem ústředních vládních institucí během pandemie COVID-19, která následně vyvolává nerealizované ztráty z veřejného dluhu v držení institucí.

Ve vztahu k uveřejňování informací pokyny EBA/GL/2020/11 reagují na čl. 500b nařízení (EU) č. 575/2013, který byl vložen do CRR prostřednictvím nařízení (EU) 2020/873 (tzv. CRR „quick fix“) a upravují zveřejnění pákového poměru, konkrétně možnost dočasného vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic s ohledem na pandemii COVID-19. Obsahují rovněž požadavek na zveřejnění pákového poměru, který by instituce využívající dočasné vyloučení výše uvedených expozic měla, kdyby tyto expozice nevyloučila. Vzhledem k tomu, že možnost vyloučení těchto expozic je omezena datem 27. června 2021, je požadavek na zveřejnění této položky relevantní pro referenční data zveřejnění do 28. červa 2021 včetně[2].

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA vynaloží příslušné orgány a finanční instituce veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily. V této souvislosti ČNB oznámila EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nové nařízení  pro podávání zpráv (reporting) zohledňuje změny podle Nařízení 2019/876 ze dne 20.5.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „CRR2“) a změny podle Nařízení 2019/630 ze dne 25.4.2019, kterým se  mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (dále jen „Backstop Regulation“). Dále zohledňuje změny vyplývající z maximální snahy o sladění reportingových požadavků s požadavky na zveřejnění. Přestože nové ITS, které zcela nahradí stávající prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, již bylo předloženo Komisi a na konci června 2020 a bylo zveřejněno na webových stránkách EBA, plánuje EBA na základě doporučení Komise předložit revidovaný návrh ITS v konsolidované verzi znovu. Implementace se očekává v reportovacím rámci EBA v3.0 s datem prvního reportingu 30.6.2021.

[2] Pokyny EBA/GL/2020/11 by se v souladu s vyhláškou č. 163/2014 Sb. vztahovaly na zveřejnění údajů ke dni 30. září 2020, nicméně dočasné vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic je dle článku 500b CRR podmíněno rozhodnutím a veřejným prohlášením příslušného orgánu o tom, že existují výjimečné okolnosti, které odůvodňují vyloučení s cílem usnadnit provádění měnových politik. Tato skutečnost v našich podmínkách dosud nenastala, tudíž zveřejnění pákového poměru s vyloučením uvedených expozic může být požadováno, budou-li tyto podmínky splněny, nejdříve v souvislosti se zveřejněním údajů k 31. prosinci 2020.