Informace pro veřejnost k oprávnění osob poskytovat služby na finančním trhu

V současné době se stále objevují různé nabídky společností, které inzerují či nabízejí přímo konkrétním osobám své služby a produkty, aniž by k této činnosti měly příslušné oprávnění (licenci, povolení či registraci) od institucí, vykonávajících regulaci a státní dozor nad finančním trhem. Účelem této informace je seznámit veřejnost s produkty a službami, které podléhají regulaci a dozoru, s osobami, které jsou oprávněny tyto produkty a služby poskytovat a s riziky, které veřejnost podstupuje v případě, že se rozhodne využít nabídky služeb osob bez příslušného oprávnění.

1. Systém státního dozoru nad finančním trhem v ČR

V České republice vykonávají státní dozor nad finančním trhem Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Ministerstvo financí a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami.

 • Česká národní banka (ČNB) provádí bankovní dohled, tj. dozoruje činnost bank a poboček zahraničních bank a devizový dohled, tj. dozoruje činnost jiných osob než bank - tzv. devizových míst (např. směnárenská pracoviště),

 • Komise pro cenné papíry (KCP) provádí státní dozor nad kapitálovým trhem (obchodníci s cennými papíry), kolektivním investováním (investiční společnosti a investiční fondy) a společně s MF nad penzijními fondy,

 • Ministerstvo financí (MF) provádí státní dozor v pojišťovnictví a státní dozor nad penzijními fondy prostřednictvím Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění,

 • Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ) provádí státní dozor nad družstevními záložnami;

Tyto instituce můžete kontaktovat na adresách uvedených na konci tohoto materiálu. Další informace o jejich působnosti a činnosti naleznete na příslušných webových stránkách.

2. Regulace a státní dozor v jednotlivých oblastech poskytování finančních služeb

Následující část poskytuje přehled o právní úpravě, systému licencování a způsobu zajištění u jednotlivých druhů finančních služeb. V přehledu jsou uvedeny následující druhy finančních služeb:


2.1. Přijímání vkladů od veřejnosti
2.2. Obchodování s devizovými hodnotami
2.3. Investiční služby
2.4. Služby kolektivního investování
2.5. Poskytování pojišťovacích služeb
2.6. Poskytování penzijního připojištění
2.7. Přijímání vkladů družstevními záložnami

2.1. Přijímání vkladů od veřejnosti

Přijímání vkladů od veřejnosti je upraveno zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách"). Pro účely zákona o bankách se rozumí vkladem peněžní prostředky svěřené bance, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu.

Zákon o bankách výslovně stanoví, že bez bankovní licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Je tomu tak proto, že nakládání s takto získanými zdroji vyžaduje v zájmu vkladatelů specifickou formu regulace - v tomto případě prostřednictvím bankovního dohledu České národní banky (dále jen "ČNB"). Osoby s bankovní licencí jsou uvedeny výlučně na "Seznamu bank a poboček zahraničních bank, které mají bankovní licenci v České republice". Tento úplný seznam bank a poboček zahraničních bank, působících na území České republiky, vede ČNB. Seznam je k nahlédnutí na webové stránce ČNB http://www.cnb.cz.

Vklady uložené u bank, jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o bankách pojištěny u Fondu pojištění vkladů, jehož webová stránka je http://www.fpv.cz .

2.2. Obchodování s devizovými hodnotami

Obchodování s devizovými hodnotami je upraveno zákonem č. 219/1995 Sb., tj. devizovým zákonem a dalšími podzákonnými normami. Pojem "obchod s devizovými hodnotami" zahrnuje poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot, zprostředkování nebo jiné obstarání nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k provedení nebo zajištění obchodu.

Nabízet a provádět obchodování s devizovými hodnotami smí pouze osoba s bankovní nebo devizovou licencí, a to v rozsahu stanoveném v této licenci. Regulační omezení v podobě technických, organizačních a finančních předpokladů jsou kladena na žadatele o devizovou licenci z důvodu budoucího řádného a bezpečného provádění obchodů s devizovými hodnotami. ČNB dále vede Seznam devizových míst a jim udělených devizových licencí. Tento seznam je zveřejňován na webových stránkách ČNB http://www.cnb.cz , a dále je k nahlédnutí na všech informačních místech v pobočkách ČNB.

2.3. Investiční služby

Poskytování investičních služeb upravuje zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"). "Investičními službami" se podle tohoto zákona rozumí hlavní a doplňkové investiční služby poskytované obchodníkem s cennými papíry. Některé investiční služby mohou za určitých podmínek poskytovat také osoby s registrací Komise pro cenné papíry (dále jen "KCP").

Poskytovat investiční služby může pouze právnická osoba - obchodník s cennými papíry, která má povolení KCP. Cílem je, aby povolení k činnosti získaly pouze firmy, které splňují náročné požadavky na odbornost, disponují adekvátním organizačním a technickým zázemím a také přiměřeným kapitálovým vybavením.

Osoby s registrací KCP je třeba odlišovat od obchodníků s cennými papíry. Tyto osoby jsou oprávněny poskytovat pouze investiční službu spočívající v přijímání a předávání pokynů k nákupu, resp. prodeji investičních instrumentů (např. akcií nebo podílových listů otevřených podílových fondů), a to výhradně ve vztahu k osobě licencované na území České republiky (obchodník s cennými papíry, investiční společnost, banka). Osoby s registrací KCP nesmějí od zákazníků přijímat ani peníze na nákup cenných papírů a ani nesmějí přijímat samotné cenné papíry, např. za účelem jejich prodeje.

Na svých webových stránkách http://www.sec.cz KCP zveřejňuje a pravidelně aktualizuje seznamy všech licencovaných osob, které poskytují či zprostředkovávají investiční služby, tj. všech obchodníků s cennými papíry a osob s registrací KCP.

Na počátku roku 2001 byl v České republice vytvořen kompenzační systém pro zákazníky obchodníků s cennými papíry - Garanční fond obchodníků s cennými papíry ( http://www.gfo.cz), který v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o cenných papírech vyplácí náhradu zákazníkům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry.

2.4. Služby kolektivního investování

Poskytování služeb kolektivního investování upravuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a další právní předpisy. "Kolektivním investováním" se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem.

Investiční společnosti a investiční fondy jsou akciové společnosti, které nabízí služby v oblasti kolektivního investování na základě povolení KCP. Investiční společnost zřizuje a obhospodařuje podílové fondy, které nejsou právnickou osobou. Majetek v podílových fondech společnost shromažďuje na základě vydávání podílových listů. Seznam všech licencovaných investičních společností a investičních fondů je uveřejněn na webových stránkách KCP http://www.sec.cz .

2.5. Poskytování pojišťovacích služeb

Poskytování pojišťovacích služeb upravuje zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pojišťovnictví") a další předpisy. Zákon o pojišťovnictví upravuje činnosti v pojišťovnictví, podmínky provozování pojišťovací, zajišťovací a zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a státní dozor v pojišťovnictví.

Pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky může provozovat pouze pojišťovna nebo zajišťovna podle zákona o pojišťovnictví, které Ministerstvo financí (dále jen "MF") udělilo povolení.

Zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může na území České republiky za podmínek stanovených zákonem o pojišťovnictví provozovat pojišťovací agent nebo pojišťovací (nebo zajišťovací) makléř. Pojišťovací agent je zástupcem pojišťovny, pojišťovací nebo zajišťovací makléř je zástupcem klienta pojišťovny. Pojišťovací agenti, kteří provozují zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s pojišťovnou, nemusí být registrováni MF. Pro pojišťovací nebo zajišťovací makléře platí zákonná povinnost registrace MF .

Seznamy všech "licencovaných" osob, které poskytují či zprostředkovávají pojišťovatelské služby, tj. všech pojišťoven a registrovaných pojišťovacích nebo zajišťovacích makléřů podle tohoto zákona jsou uvedeny na webových stránkách MF http://www.mfcr.cz

2.6. Poskytování penzijního připojištění

Poskytování penzijního připojištění upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o penzijním připojištění"). "Penzijním připojištěním" se rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a prostředků, které stát poskytne ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Penzijní připojištění nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy. Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení, které uděluje MF po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a KCP. Seznam všech penzijních fondů, kterým bylo uděleno povolení je uveden na webových stránkách MF http://www.mfcr.cz.

Zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření smlouvy mezi penzijním fondem a fyzickou osobou může vykonávat fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, a to pro penzijní fond, který má povolení k činnosti. U tohoto penzijního fondu je možné ověřit jméno zprostředkovatele.

2.7. Přijímání vkladů družstevními záložnami

Provádění finančních činností družstevními záložnami je upraveno zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon "o spořitelních a úvěrních družstvech").

Družstevní záložny jsou oprávněny vykonávat finanční činnosti stanovené zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech a v rozsahu povolení vydaném Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami působit jako družstevní záložna. Seznam družstevních záložen, které mají povolení působit jako družstevní záložna vede Úřad pro dohled nad družstevními záložnami a je k nahlédnutí na webové stránce http://www.uddz.cz.

Vklady uložené u spořitelních a úvěrních družstev jsou v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o spořitelních a úvěrních družstev pojištěny. K tomu účelu byl ze zákona zřízen Zajišťovací fond družstevních záložen, jehož webová stránka je http://www.zfdz.cz.

Poznámka: Počínaje datem vstupu do Evropské unie (1.5.2004) vznikne licencovaným osobám z ostatních členských zemí možnost nabízet finanční služby v České republice. Společnosti ze zemí EU budou v tuzemsku působit na základě tzv. "Jednotného evropského pasu" (jednotné evropské licence). Osoby oprávněné nabízet služby na základě této jednotné licence budou zahrnuty v příslušných seznamech vedených institucemi státního dozoru.

3. Rizika služeb a produktů nabízených osobami bez oprávnění

V případě, že využijete nabídky služeb nebo produktů od osob, které nejsou oprávněny k jejich poskytování, potom

 • se dostáváte do obchodních vztahů s osobami, které nejsou vázány pravidly obezřetného chování ve vztahu ke klientům ani v povinnosti starat se řádně o svěřené finanční prostředky.

 • pokud tato osoba není schopna dostát svým finančním závazkům, nevzniká za ztrátu svěřených finančních prostředků nárok na odškodnění z příslušných garančních fondů, který by bylo možno u legálně poskytovaných služeb či produktů v zákonem stanovených případech uplatnit,

 • pravděpodobnost rizika ztráty finančních prostředků svěřených neoprávněné osobě a obtížnost jejich zpětného získání je několikanásobně vyšší, než při realizaci obdobných obchodů s osobami, které jsou k této činnosti oprávněny.

Svěřujete-li tedy své peněžní prostředky osobám, které nejsou oprávněny finanční služby či produkty poskytovat, vystavujete se vysokému riziku ztráty svých finančních prostředků.

4. Doporučený postup

Osloví-li vás nějaká osoba, která se Vám snaží nabídnout možnost uložení, správy či investování peněžních prostředků, doporučujeme řídit se níže uvedeným postupem:

 • Nezasílejte nikomu své peníze a nesdělujte své osobní údaje (zejména čísla bankovních účtů) dříve, než si ověříte všechny potřebné údaje o osobě nabízející finanční službu či produkt.

 • Ověřte si, že nabízející osoba nebo firma má příslušné povolení . Seznamy takových osob a firem vedou příslušné instituce vykonávající dozor nad finančním trhem. Pokud zjistíte, že není uvedena v žádném ze seznamů oprávněných osob, doporučujeme na téma "uložení, investování či obchodování peněžních prostředků" s touto osobou nejednat!

 • Při telefonickém kontaktu si zjistěte co nejvíce údajů o osobě , která Vás oslovila. Osoba, která pracuje pro seriozní licencovanou firmu se nebude zdráhat udat své plné jméno, telefonický kontakt na pevnou linku, faxové číslo a e-mail, plný název a adresu firmy. Existenci takové firmy potom můžete snadno ověřit z telefonního seznamu a obchodního rejstříku, který je publikován na internetu.

  Obraťte se na příslušnou instituci se stížností okamžitě , zjistíte-li, že osoba nabízející investiční službu či produkt není uvedena na žádném ze seznamů licencovaných osob.

  Ve stížnosti je potřeba sdělit alespoň některé z níže uvedených údajů:

  • jméno a adresu společnosti, která vás oslovila;
  • jméno osoby, která vás oslovila;
  • datum, kdy jste byli osloveni;
  • k předání jaké peněžní částky jste byli vyzváni, případně jakou částku jste ji již předali, kdy a kam jste peníze zaslali, či měli zaslat (číslo účtu, název banky apod.);
  • zdali osoba, která vás oslovila, odkazovala na jinou osobu a jakou;
  • jaké dokumenty (propagační materiály či návrhy smluv) jste obdrželi.

  Všechny uvedené informace zašlete e-mailovou zprávou, písemně poštou (faxem) nebo je sdělte telefonicky instituci, která má ve své působnosti danou oblast finančních služeb (viz. 1. a 2. kapitola). 

    Adresa: tel.: fax: web: email:
  ČNB Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
  224 411 111 224 218 522 http://www.cnb.cz info@cnb.cz
  KCP Washingtonova 7
  111 21 Praha 1 
  221 096 111 224 212 879 http://www.sec.cz podatelna@sec.cz
  MF Letenská 15
  118 10 Praha 1
  257 041 111 257 042 403 http://www.mfcr.cz podatelna@mfcr.cz
  ÚDDZ Dykova 10 
  101 00 Praha 10
  224 255 657 222 519 491 http://www.uddz.cz podatelna@uddz.cz

1. prosince 2003