Upozornění ČNB zájemcům o obchodování s devizami

Dne 7.9.2006 zahájila Česká národní banka správní řízení z důvodu podezření na porušení devizových předpisů právnickou osobou ARDEUS a.s., se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10, identifikační číslo 271 62 605. Dne 7.11.2006 bylo ve věci vydáno meritorní rozhodnutí, jímž Česká národní banka rozhodla, že výše uvedená právnická osoba porušila ustanovení § 3 odst. 6 devizového zákona tím, že na svých internetových stránkách www.ardeus.cz a na s nimi provázaných portálech e-burza a e-podnikání nabízela zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou bez devizové licence. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.3.2007. Porušení devizových předpisů se ARDEUS a.s. dopustil tím, že na svých webových stránkách nabízel přístup k softwarovým programům třetí osoby (tzv. "reálné účty'), které měly umožňovat bezhotovostní obchody s devizovými hodnotami, a k tomuto softwarovému programu poskytoval servisní, poradenské a lektorské služby.

Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že podle ustanovení § 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "devizový zákon') se devizovými hodnotami rozumí peněžní prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené. Za obchod s devizovými hodnotami se pak v souladu s § 1 písm. i) devizového zákona rozumí poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění. Za obchod s devizovými hodnotami se považuje také jejich směna. Ustanovení § 3 odst. 6 devizového zákona stanovuje, že nabízet obchodování s devizovými hodnotami (tj. i zprostředkování nebo jiné obstarání nákupu či prodeje devizových hodnot) nesmí osoba bez odpovídajícího rozsahu stanoveného v bankovní nebo jednotné licenci nebo devizové licenci nebo povolení vykonávat činnost podle zvláštního zákona. Podle § 9 odst. 1 devizového zákona mohou provádět obchody s devizovými hodnotami jako podnikání pouze devizová místa v rozsahu stanoveném v bankovní nebo jednotné licenci nebo v devizové licenci, nestanoví-li tento zákon jinak.

Bezhotovostní obchody s devizovými hodnotami (např. bezhotovostní obchody s cizí měnou) jsou obecně hodnoceny jako činnosti, které pro klienta mohou znamenat vysoké riziko ztráty vložených finančních prostředků. Na internetu je přitom možné nalézt řadu webových stránek, nabízejících např. "obchodování na světových trzích' či "obchodování na FOREXu'. Uživatelům je nabízena instalace softwaru, který jim má toto obchodování umožnit. Software uživatel instaluje prostřednictvím jeho tvůrce a provozovatele, který často sídlí mimo území České republiky. K zahájení obchodování je třeba, aby uživatel zaslal své peněžní prostředky na účty provozovatele softwaru v zahraničí. Takovéto nabídky nesou znaky neoprávněného podnikání.

Česká národní banka doporučuje, aby zájemci o bezhotovostní obchody s devizovými hodnotami před uzavřením smlouvy či poskytnutím peněžních prostředků třetí osobě vždy nejprve prověřili, zda tato osoba k nabízené činnosti disponuje potřebným oprávněním. Aktuální seznamy regulovaných subjektů jsou umístěn na webových stránkách České národní banky, v části Dohled nad finančním trhem.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB