Tisková zpráva České národní banky a Českého statistického úřadu k revizi dat

Na základě dohody České národní banky (ČNB) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) o koordinaci statistických činností v oblasti údajů platební bilance budou zveřejněny revize dat platební bilance za roky 2004 (od přistoupení České republiky do Evropské unie), 2005 a 2006. Tato úprava bude také zohledněna při obvyklém zpřesnění zdrojových dat v oblasti národních účtů.

Harmonogram zveřejnění revize dat za roky 2004 - 2006

6.6.2007 9:00 ČSÚ standardní Rychlá informace "Zahraniční obchod (duben 2007)' doplněná o zveřejnění údajů o dovozu zboží i v hodnotách FOB  počínaje květnem 2004
7.6.2007 10:00 ČNB platební bilance za 1.čtvrtletí 2007 doplněná o revizi let 2004 - 2006 
7.6.2007 10:00 ČSÚ standardní revize ročních údajů o HDP 
8.6.2007 9:00 ČSÚ standardní Rychlá informace "Hrubý domácí produkt (1. čtvrtletí 2007)'
29.6.2007 9:00 ČSÚ standardní revize ročních národních účtů


Hlavním důvodem revize je přechod na nové zdroje dat o vývozu a dovozu dopravních a ostatních služeb. Dosavadní informace získávané z podkladů bank na základě kódování transakcí klienty bank s využitím platebních titulů budou nahrazeny výsledky přímého šetření ČSÚ u respondentů o vývozu a dovozu služeb uskutečněného v letech 2005 a 2006. Dále budou údaje o dovozu zboží kromě podrobného zveřejňování v metodice CIF [1]), která je platná pro statistiku zahraničního obchodu, nově souhrnně zveřejňovány i v metodice FOB [2]). Po přistoupení České republiky k Evropské unii nabyl v souladu s předpisy Společenství účinnosti limit pro statistické označování transakcí klienty bank ve výši 12 500 EUR, který bude pravděpodobně od ledna 2008 zvýšen na 50 000 EUR. Vypovídací schopnost informací založených na označování platebních titulů zejména v oblasti služeb se snižovala, neboť řada transakcí zůstávala jako podlimitní statisticky neoznačena. V důsledku liberalizace ekonomiky navíc narůstal počet plateb realizovaných mimo tuzemský bankovní sektor. Dále jsou podle mezinárodních standardů do běžného účtu platební bilance postupně implementovány položky nezbytné pro národní účty, které nelze prostřednictvím inkas a plateb sledovat.

ČNB a ČSÚ se z výše uvedených důvodů a v souladu s doporučením Eurostatu dohodly již v roce 2004 na vymezení pravomoci, odpovědnosti a vzájemné spolupráci při organizování sběru primárních dat pro statistiku platební bilance a mezinárodní investiční pozice. ČSÚ uskutečnil pilotní šetření vývozu a dovozu služeb za roky 2005 a 2006. Výsledky šetření byly vyhodnoceny jako dostatečně robustní. Tento způsob sběru dat rovněž umožňuje lepší kontrolu kvality primárního zdroje informací. Z těchto důvodů bylo po vzájemné dohodě rozhodnuto přejít na nový zdroj dat od 1.čtvrtletí 2007 a v termínech jejich zveřejnění provést rovněž revizi za období od vstupu České republiky do Evropské unie.  Statistická zjišťování ČSÚ se tedy stanou hlavním zdrojem informací nejen o vývozu a dovozu zboží, ale dopravních a ostatních služeb pro potřeby platební bilance a národních účtů. Z metodického hlediska se přechodem na nové zdroje statistických a administrativních informací také ve vyšší míře pokryjí nové požadavky mezinárodních institucí a zvýrazní se vazba na údaje produkčních statistik. Statistika příjmů a výdajů ze zahraničního cestovního ruchu bude v kompetenci ČNB do doby přijetí eura.

Časové řady údajů o statistice zahraničního obchodu zbožím zůstávají beze změn. Do revidovaných údajů národních účtů se kromě revidovaných údajů z platební bilance promítne obvyklé zpřesnění zdrojových dat v souladu s revizní politikou ČSÚ.

Dne 7.6.2007 ve 14.00 hodin se uskuteční v budově Českého statistického úřadu, Na padesátém, 81 Praha 10 seminář ke zveřejněným revidovaným údajům. Účast na semináři, prosíme, potvrďte na mail: miroslava.borovkova@czso.cz do 5. června 2007.

 

Samostatný odbor komunikace ČNB                                      Tiskový referát Kanceláře předsedy ČSÚ
[1]) Cost, insurance and freight, tj. hodnota zboží včetně zahraničních obchodních nákladů na hranici dovážející země.

[2]) Free on board, tj. hodnota zboží na hranici vyvážející země.