Stav připravenosti České národní banky na vstup ČR do EU k 1. květnu 2004

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání dne 15. dubna 2004 projednala stav připravenosti České národní banky na vstup ČR do EU k 1. květnu 2004.

Podkladová zpráva byla připravena na základě vyhodnocení plnění úkolů, které vyplývají z evropské legislativy, závazků z přístupové smlouvy a z plánu organizačních opatření Evropské centrální banky (ECB Accession Master Plan) pro nově přistupující země.

Celkovou připravenost ČNB na vstup do EU lze hodnotit jako velmi dobrou. Evropská legislativa, která je v přímé působnosti ČNB, byla transponována do českého právního řádu již v předchozích letech. Nadále pokračují práce na transpozici nově přijatých evropských předpisů a na dotažení některých harmonizačních opatření na základě komunikace s Evropskou komisí.

Česká národní banka se zapojila do činnosti institucí pro koordinaci evropských záležitostí vytvořených v rámci České republiky. Jde zejména o Výbor pro Evropskou unii, který ustavila v květnu 2003 vláda ČR a vede jej státní tajemník pro evropské záležitosti na Ministerstvu zahraničních věcí. V návaznosti na to byl rovněž v ČNB v polovině roku 2003 vytvořen koordinační orgán k evropské problematice.

Od data podpisu přístupové smlouvy (16. dubna 2003) byli zástupci nových členských zemí zváni na zasedání orgánů a institucí Evropské unie v pozici pozorovatelů. To jim umožnilo sledovat příslušná jednání a zúčastnit se diskuse k předkládaným materiálům. Integrace přistupujících zemí do činnosti Evropské unie by tak měla být usnadněna. Česká národní banka využívala pozorovatelský status zejména v orgánech Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. V menším rozsahu se ČNB podílela na činnosti orgánů Rady EU a Evropské komise (zejména Hospodářský a finanční výbor, Výbor pro hospodářskou politiku, Bankovní poradní výbor). K 1. květnu se status pozorovatelů mění na status členů příslušných orgánů. V této souvislosti se guvernér České národní banky stane řádným členem Generální rady Evropské centrální banky.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB