Rozpočet ČNB na 2004

Na svém jednání dne 4. 12. 2003 bankovní rada schválila rozpočet ČNB na rok 2004 v celkové výši 1 975 mil. Kč. Na základě zákona Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky. Výdaje na pořízení majetku jsou pro rok 2004 uvažovány v objemu 305 mil. Kč a výdaje na provoz ve výši 1 670 mil. Kč. Z objemově nejvýznamnějších položek výdajů na pořízení majetku lze jmenovat výpočetní techniku - hardware a software (celkově představuje cca 140 mil. Kč) a techniku pro úschovu, manipulaci a zpracování hotovostí (cca 60 mil. Kč); z objemově nejdůležitějších položek výdajů na provoz jsou to pak výdaje na emisi a správu oběživa (jedná se o nákup bankovek a mincí od externích dodavatelů v celkovém objemu cca 280 mil. Kč), osobní výdaje (tj. zejména mzdové prostředky a odvody povinně hrazeného pojistného v celkové výši cca 839 mil. Kč), nakupované služby v objemu cca 140 mil. Kč (z toho za podporu výpočetní techniky 76 mil. Kč), telekomunikační poplatky (81 mil. Kč), oprava a údržba majetku ve výši 160 mil. Kč (z toho údržba a servis výpočetní techniky 86 mil. Kč), spotřeba energie (30 mil. Kč) a další.

Celkovou výši rozpočtu ČNB se i pro rok 2004 podařilo udržet pod hranicí 2 mld. Kč, přičemž dodržování zásady maximální hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků je věnována stále větší pozornost. Pro srovnání lze uvést, že rozpočtové výdaje ČNB dosáhly v roce 2001 výše 1 824 mil. Kč, v roce 2002 objemu 1 899 mil. Kč a v roce 2003 se jejich rozsah očekává ve výši 1 902 mil. Kč.

Česká národní banka hradí nezbytné náklady na svoji činnost ze svých výnosů a není tudíž výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Svoje roční zprávy o výsledku hospodaření Česká národní banka již několik posledních let pravidelně zveřejňuje na internetu.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB