Revize údajů o vývoji platební bilance v letech 2009 a 2010

Vlivem očištění statistiky přeshraničního pohybu zboží o marži náležející nerezidentům, tzv. branding, se významně mění národní data zahraničního obchodu zboží a služeb a běžný účet platební bilance za roky 2009 a 2010. Poměrový ukazatel schodku běžného účtu k hrubému domácímu produktu se v důsledku tohoto očištění zvyšuje o přibližně 1,7 procentního bodu na zhruba 3,2 procenta za celý rok 2009 a o asi 1,2 procentního bodu na zhruba 3,8 procenta za celý rok 2010. Česká národní banka očekávané revize otevřeně a transparentně avizovala ve Zprávě o inflaci IV/2010 zveřejněné 12. listopadu 2010 (str. 57).

Shrnutí revize dat o vývoji běžného účtu v letech 2009-2010 (údaje v mld. Kč):

Běžný účet
(v mld. Kč)
Předběžná hodnota Nová hodnota Rozdíl (nové
a předběžné hodnoty)
- z toho rozdíl bilance
zboží a služeb proti
údajům před očištěním
2009 -37,0 -114,8 -77,8 -61,1
2010 -92,9 -139,2 -46,3 -45,6


V souladu se započetím publikování dat národního zahraničního obchodu avizovaným na seminářích ČSÚ a ČNB v říjnu a listopadu 2010 a březnu 2011 zveřejňuje ČNB národní prezentaci dat platební bilance v položkách zboží a služeb za roky 2009 a 2010. Podstatou změny je vyloučení brandingu, tj. marže nerezidentů hlášených v ČR pouze k platbě DPH, z přeshraniční statistiky zahraničního obchodu se zbožím a službami. Kromě toho byla změněna metodika propočtu přímých obchodních nákladů a uplatněn nový postup dopočtu bilance služeb, což se promítlo do snížení obratů i do navýšení aktivního salda příjmů a výdajů bilance služeb. Blíže k metodice změny zveřejňování dat ČSÚ viz webová stránka ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zahranicni_obchod_v_narodnim_pojeti20110308

Z hlediska platební bilance se jevilo jako dlouhodobě neudržitelné navyšování korekční položky branding v dovozu služeb, což vedlo k nepřirozenému zvyšování přebytku bilance zboží při současném, stejně umělém, prohlubování deficitu bilance služeb především v letech 2009 a 2010. Tento trend v bilanci služeb byl komunikován v tiskových výstupech ČNB i na prezentacích vůči veřejnosti při komentování výsledků platební bilance. Branding jako jev ekonomické globalizace byl identifikován v řadě zemí EU (např. Belgie, Nizozemsko, Maďarsko, Slovinsko). Očištění statistiky přeshraničního pohybu zboží o marži náležející nerezidentům a přechod na národní zahraniční obchod zbožím i službami je transparentním řešením.

V rámci národního zahraničního obchodu dochází ke snížení přebytku obchodní bilance za roky 2009 a 2010 oproti doposud uváděným údajům zhruba o 99,4 mld. Kč, resp. o 148,0 mld. Kč. Jde o změnu většího rozsahu, než by odpovídalo původně zapracované výši korekční položky branding. Výrazně se mění rovněž struktura bilance zboží a služeb ve prospěch přebytku bilance služeb (vypuštění položky branding, nový propočet přímých obchodních nákladů a dopočet ostatních služeb) a snížení aktiva zboží. Dále je v roce 2009 po zapracování výsledků ročního šetření u podniků se zahraniční účastí v položce vyplacených dividend a reinvestovaných zisků vykázán vyšší něž původně prezentovaný deficit bilance výnosů (o 20,8 mld. Kč). Po zapracování národních dat obchodní bilance se v obou letech snížilo záporné saldo položky „chyby a opomenutí, kurzové rozdíly“ platební bilance.

ČNB bude nadále publikovat pouze národní data platební bilance. Národní data zahraničního obchodu zboží a platební bilance za roky 2005–2008 budou zveřejněna v září 2011.

Odbor komunikace ČNB