Prvoinstanční rozhodnutí ČNB ve správním řízení

Česká národní banka dnes 18.3. 2003 rozhodla v první instanci o odnětí bankovní licence Union bance, a.s. Rozhodnutí o odnětí bankovní licence není pravomocné a Union banka, a.s. může proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů rozklad. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.

Rozhodnutí nabývá právní moci vzdáním se práva podat rozklad ze strany banky, marným uplynutím patnáctidenní lhůty nebo doručením rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu, kterým potvrdí prvoinstanční rozhodnutí. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je Union banka, a.s. nadále bankou dle zákona o bankách.

Správní řízení o odnětí bankovní licence Union bance, a.s. bylo zahájeno 21. února 2003 z důvodu přetrvávajícího závažného nedostatku v činnosti banky ve smyslu § 26 odst. 3 písm. b) zákona o bankách. Union banka, a.s. tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě, porušila § 14 zákona o bankách.

V průběhu správního řízení Union banka, a.s. nepředložila realistický ozdravný plán, který by znamenal obnovení její platební schopnosti a ozdravění finanční situace banky. Union banka, a.s. tedy nedoložila, že výše uvedený nedostatek v činnosti banky, který vedl k zahájení správního řízení, byl odstraněn. Tato skutečnost proto ČNB nutně vede k závěru, že v případě Union banky, a.s. přetrvává porušení zákonné povinnosti trvale udržovat svou platební schopnost a postup ČNB je tedy odůvodněný.

Fond pojištění vkladů, bez ohledu na to, zda Union banka, a.s. možnosti rozkladu proti rozhodnutí ČNB využije, i nadále pokračuje v přípravě výplaty pojištěných vkladů do zákonem určené výše odpovídající 25.000 EUR 1) . Fond pojištění vkladů musí být dle zákona o bankách schopen vyplatit náhradu do 3 měsíců od vydání oznámení ČNB o platební neschopnosti Union banky, a.s., tj. nejpozději do 21.5. 2003.


1) Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni 21.2. 2003. Pokud by bylo pro účely výplaty náhrady z FPV pro oprávněnou osobu výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni zahájení plateb, má oprávněná osoba nárok na doplacení příslušného rozdílu.

Alice Frišaufová, mluvčí ČNB