P. Vacek novým náměstkem ředitele sekce bankovní regulace a dohledu

Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 21. března 2007 rozhodla s účinností od 1. dubna 2007 o zařazení pana RNDr. Pavla  Vacka, CSc., M.B.A. , na vedoucí místo náměstka ředitele sekce bankovní regulace a dohledu pověřeného řízením odboru regulace sekce bankovní regulace a dohledu ústředí České národní banky.

RNDr. Pavel Vacek, CSc., M.B.A., (52 let) je absolventem Přírodovědecké fakulty University J.E. Purkyně v Brně, učitelského oboru matematika - chemie. V ČNB je zaměstnán od roku 1994 a to od počátku v bankovním dohledu. Pod dobu svého působení v ČNB zastával řadu vedoucích funkcí, v současnosti je ředitelen odboru regulace sekce bankovní regulace a dohledu. Zúčastnil se celé řady zahraničních a tuzemských vzdělávacích programů zaměřených na problematiku regulace bankovního trhu, ovládá anglický jazyk. Je členem Expertní skupiny pro regulaci kapitálu ustavené Evropským výborem orgánů bankovního dohledu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB