Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem

Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem

Dne 7. 12. 2005 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh Ministerstva financí a České národní banky integrovat dohled nad finančními trhy do České národní banky. V případě, že bude návrh zákona schválen Senátem a podepsán prezidentem, vznikne k 1. dubnu 2006 jednotný dohled nad finančním trhem v ČR. K tomuto datu tak ČNB přebere agendu Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ), které tímto zaniknou. Sloučení umožní výrazně posílit efektivitu dohledu a zároveň snížit náklady na jeho provádění.

 

Proces integrace tří stávajících orgánů dohledu do ČNB souvisí nejen s převzetím vlastního výkonu dohledu, ale také s fungováním informačních systémů, přebíráním majetku a   zaměstnanců a zajištěním organizačních předpokladů v rámci ČNB. Cílem integrace je sjednocení přístupů k dohledu a standardů, což přispěje k větší efektivitě dozoru, k právní jistotě účastníků finančního trhu, k vyšší přehlednosti pro veřejnost a ke stabilitě finančního sektoru jako celku. Zároveň by měla být vytvořena nová úprava ochrany spotřebitele na finančním trhu. Podle současných představ by od roku 2008 měl v České republice působit finanční ombudsman, který by kompletně převzal otázku ochrany spotřebitele ve všech oblastech finančního trhu.

Zřízení projekčního týmu

 

K zabezpečení hladkého průběhu procesu integrace byl rozhodnutím bankovní rady ze dne 22. srpna 2005 zřízen Projekční tým pod vedením členky bankovní rady a vrchní ředitelky M. Erbenové. Jeho úkolem je zajistit dokončení legislativního procesu souvisejícího s integrací regulátorů, připravit po organizační, provozní a technické stránce začlenění ostatních regulačních orgánů do ČNB a následně zabezpečit realizaci jejich přesunu do ČNB. S cílem zajistit hladký průběh procesu integrace byl schválen Plán realizace projektu integrace dohledu, který vymezil organizační, věcné, personální a technické podmínky pro realizaci projektu integrace dohledu nad finančním trhem do ČNB a upravuje časový harmonogram projektu v návaznosti na tyto podmínky .

Organizační začlenění stávajících dohledů do ČNB

 

Bankovní rada rozhodla dne 7.10.2005 o přesné podobě organizačního začlenění KCP, ÚDDZ a ÚDPP do ČNB. V rámci organizační struktury ČNB vzniknou dvě nové sekce, které budou, stejně jako ostatní sekce ČNB, řízené bankovní radou. Důsledkem integrace bude převzetí odborné agendy slučovaných institucí. V rámci zachování kontinuity budou tuto agendu zajišťovat odborníci, kteří do ČNB přejdou z těchto institucí. U některých obslužných a podpůrných činností (například oblast informatiky, bezpečnosti, personalistiky apod.), které budou zajišťovat stávající útvary ČNB i pro nové sekce, dojde k jejich personálnímu posílení. O počtu přejímaných pracovníků bankovní rada rozhodla 20.10.2005.

 

Nové sekce budou od samého počátku umístěny v budově ČNB. V této souvislosti dojde v rámci budovy ústředí k redislokaci některých stávajících útvarů s cílem optimálního využití prostor a jejich lepšího logistického provázání. O novém rozmístění útvarů v budově ČNB bylo rozhodnuto v polovině listopadu a v těchto dnech začíná vlastní redislokace, která bude pokračovat i v prvním čtvrtletí roku 2006.

Budoucí aktivity

 

Na konec února 2006 je plánováno převzetí spisového a archivního materiálu. Do poloviny března dojde k úpravě rozpočtu České národní banky na rok 2006 o výdaje spojené s integrací. V průběhu března se budou realizovat všechny potřebné změny v IT infrastruktuře ČNB, dojde k vybavení pracovišť nových zaměstnanců a je plánováno převzetí agend nezbytných pro zajištění kontinuity dohledů. Od roku 2007 předpokládáme zavedení nového systému regulatorních výkazů, který bude eliminovat stávající duplicity ve vykazování. Během března 2006 bude proto připraven detailní přehled sbíraných dat tak, aby bezprostředně po sloučení mohly začít práce na nových regulatorních výkazech pro rok 2007.

 

Za předpokladu úspěšného dokončení legislativního procesu podle stávajícího harmonogramu a nabytí účinnosti legislativy v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem od 1. 4. 2006, dojde od 3. dubna (pondělí) k nástupu nových zaměstnanců do budovy ústředí ČNB a zahájení činnosti sjednoceného dohledu.