Evropský parlament schválil novou směrnici ES o platebních službách na vnitřním trhu

V závěru roku 2005 byly započaty diskuze nad návrhem tzv. New Legal Framework for  Payment Systems, které vedly k vytvoření "Směrnice ES o platebních službách na vnitřním trhu' (Payment Services Directive in the Internal Market). Dne 24.4.2007 schválil návrh uvedené směrnice Evropský parlament, a to přesně ve znění schváleném ECOFIN. Směrnice ještě bude předložena k závěrečnému, čistě formálnímu hlasování Radě EK. Po přeložení do všech jazyků EU a formálním projednání těchto jazykových mutací bude směrnice implementována nejpozději do 30.9.2009 do českého právního řádu (zejména do zákona o platebním styku, částečně do devizového zákona).

Tato směrnice zejména:

  • vymezuje subjekty oprávněné poskytovat platební služby,
  • upravuje jednotnou licenci nebankovních poskytovatelů platebních služeb, tzv. platebních institucí, a dohled nad nimi,
  • stanoví jednotná pravidla pro poskytování platebních služeb tuzemských i vnitroevropských.

Cílem celé směrnice je vytvoření vnitřního trhu v oblasti poskytování platebních služeb podle požadavku FSAP (Financial Services Action Plan). Hladké fungování platebního styku je nezbytným předpokladem pro funkčnost ostatních oblastí vnitřního trhu. Proto měl cíl  jak politickou podporu, tak i podporu všech poskytovatelů služeb platebního styku, jejichž podnikání doposud brzdila skutečnost, že ne všechna pravidla platebního styku jsou ve všech státech EU totožná.

Zásadní požadavky ČR (všechny se podařilo prosadit)  

  1. uhájení možnosti co největšího zachování dosavadní liberální (ne)regulace nebankovních poskytovatelů platebních služeb;
  2. zabránění tomu, aby přijímaná pravidla ohrozila či neúměrně zdražila české platební produkty (vč. připravovaných);
  3. zachování dosažených standardů tuzemského korunového platebního styku, jejich logické propojení s platbami v rámci EU, ochrana před ještě vyšším než doposud doporučovaným zvýšením standardů ochrany držitele platebního prostředku;
  4. rozšíření některých povinností poskytovatelů platebních služeb;
  5. odstranění nekonzistencí a formulačních pochybení, vytvoření vhodných nástrojů pro transpozici směrnice.

ČR dále úspěšně prosadila odstranění zdvojené licenční procedury platebních institucí z nedávno schválené směrnice o legalizaci výnosů z trestné činnosti, sjednocení požadavků na profesní tajemství orgánů dohledu nad bankami a platebními institucemi a po dohodě s ECB prosadila formulaci, která nezpochybňuje právo centrální banky, přestože je podle některých předpisů ES úvěrovou institucí, být orgánem dohledu nad platebními institucemi.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB